VN110 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน 6,500 บาท จาก กทม.รถบัส

วันที่หนึ่ง กทม.-มุกดาหาร

17.00 น. คณะพร้อมกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดรับและวันเดินทางได้)

18.00 น. เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่สอง ด่านลาวบาว เมืองดองฮา อุโมงค์วินมอกซ์ นครเว้

05.30 น. ถึงจังหวัดมุกดาหาร 

06.00 น. ทำธุระส่วนตัวพร้อม รับประทานอาหาร เมืองมุกดา (มื้อที่1)

07.30 น. ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านลาวบาว   พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) จากนั้น ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว-เวียดนาม 

14.30 น. นำคณะชมอุโมงค์วินมอกซ์ 

16.00 น.นำคณะสู่นครเว้

18.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) จากนั้นล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม

วันที่สาม วัดเทียมหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น พระราชวัง สุสานไคดินห์ นครดานัง

06.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) 

07.30 น. ชมวัดเทียมหมุซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น และเดินทางต่อไปยัง พระราชวังไดโนย

10.45 น. นำคณะเดินทางต่อ ชม สุสานไคดินห์

12.00 น. บริการอาหาร มื้อกลางวัน  (มื้อที่5)

13.00 น. เดินทางสู่ นครดานัง ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวินชมวิวทิวทัศน์สวยงาม

18.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก ที่ดานัง นำคณะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร(มื้อที่6) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ ตลาดดองบา

06.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม(มื้อที่7) นำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชม เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อน ลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม

12.00 น. รับประทานอาหาร(มื้อที่8) ที่เมืองดานัง ชมวิวที่หาดลังโค

15.00 น. ช็อปปิ้งที่ตลาดดองบาของนครเว้  

18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า นครเว้ ด่านลาวบ่าว สะหวันนะเขต มุกดาหาร

06.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่10)

07.00 น. เดินทางกลับสู่ด่านลาวบาว แวะร้านปลอดภาษี พร้อมรับประทานอาหาร(มื้อที่11) เดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร 

18.00 น. แวะทานอาหารค่ำ ( คณะทัวร์จ่ายเอง )จากนั้นเดินทางกลับ กทม.

วันที่หก วันที่หก มุกดาหาร กทม.

05.00 น. ถึงกทม. ด้วยความประทับใจการบริการ

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถปรับอากาศ 

- ค่าที่พัก 3 คืน 

- ค่าอาหาร 11 มื้อ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่าเรือล่องแม่น้ำหอม

- ค่าเอกสารผ่านแดน

- ค่าประกันการเดินทาง  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

- ค่ามัคคุเทศก์ ไทย-ลาว-เวียดนาม

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

- ค่าทิปไกด์

- ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

- ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

Visitors: 1,500