VN004 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน 8,900 บาท โดยแอร์เอเซีย รวมทุกอย่างหมดแล้ว

วันแรก   สนามบินดอนเมือง  ฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน บ้านโบราณ

07.00 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง 

10.45 น. เดินทางสู่สนามบินดานัง  FD636 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง รับประทานอาหาร(มื้อที่1) จากนั้นเดินทางไป ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงาม จริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี 

18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) เช็คอินเข้าที่พักแห่งนครดานัง พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก


วันที่สอง   พระราชวังไดโนย วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) จากนั้นเดินทางไปเมืองเว้

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 

13.00 น. ชม พระราชวังไดโนย  จากนั้นชมวัดเทียนมู่ 

15.00 น. เที่ยวตลาดดองบา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ

17.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง


วันที่สาม  สุสานไคดินห์ วัดเจ้าแม่กวนอิม สะพานมังกร

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่6) จากนั้นไปชมสุสานไคดินห์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เดินทางลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน ที่ 

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่7) เที่ยววัดลินห์อึ๋ง  จากนั้นนำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge 

17.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่8) เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่สี่   ตลาดฮาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สนามบินดานัง กทม.

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่9) จากนั้นนำท่านเที่ยวตลาดฮาน 

10.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่10) นำคณะเช็คอินที่สนามบินดานัง

12.40 น. เดินทางกลับ กทม. FD637 

14.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจจากทีมงานสไมล์ไทย


ค่าบริการท่านละ 8,900 บาท


ค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน 

-ค่าโรงแรม 3 คืน 

-ค่าอาหาร 10 มื้อ 

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆทุกสถานที่

-ค่ารถนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ

-ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-ค่ามัคคุเทศก์


อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง

-ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ

-ค่าห้องพักเดี่ยว

-ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ ไม่บังคับหรือกำหนด

-รายการการหักภาษี 3% และ 7%

-ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

Visitors: 1,510