VN115 ทัวร์เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน 8900 บาท โดยรถบัส จากทม ทัวร์ฮานอย ทัวร์ฮาลองเบย์ เที่ยวเมืองวินห์


วันแรก  กรุงเทพ นครพนม
15.00 น . นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท .วิภาวดี ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าทีมงานให้การต้อนรับ
17.00 น . เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่จังหวัดนครพนม
วันที่สอง  นครพนม ท่าแขก ด่านน้ำพาว ด่านเกาแจว ภูผาม่าน เมืองวินห์
06.00 น. ถึงนครพนม บริการอาหารเช้า (มื้อที่1 ) พร้อมทำธุระส่วนตัว
08.30 น. ผ่าน ตม.สปป.ลาว เดินทางสู่ด่านน้ำพาว ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2 ) จากนั้นข้ามด่านเกาแจว มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม 
17.30 น. ถึงเมืองวินห์ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เข้าสักการะอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3 ) 
วันที่สาม  วินห์ อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ เมืองฮาลอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4 )
07.00 น. เที่ยวชมหมู่บ้าน Kim Lien บ้านเกิดของลุงโฮ จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮาลอง บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่5 )
17.00 น. ถึงเมืองฮาลอง เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6 ) 
วันที่สี่  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชน ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake ) สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) ถนน 36 สาย
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 7 ) จากนั้นนำท่านลงเรือล่องอ่าวฮาลอง หรือกุ้ยหลินเวียดนาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8 ) 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองหลวงฮานอย และนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ  
นำท่านชม สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) ชมวัดหง็อก เซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son ) ช่วงค่ำชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ จากนั้นเที่ยวชมถนน 36 สาย 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) และนำท่านเข้าที่พัก เดินถนนคน
วันที่ห้า ฮานอย จัตุรัสบาดิ่งห์ สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์เสาเดียว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10 ) หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ (Ho ChiMinh Mausoleum) ( ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์เปิดเวลา 07.30 – 10 .00 น.ทุกวัน) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสานโฮจิมินห์
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) หลังอาหาร นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองวินห์ 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) เช็คอิน เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก  เมืองวินห์ ด่านเกาแจว น้ำพาว หลักซาว ท่าแขก นครพนม
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 13 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านเกาแจว ทีมงานประสานงานเอกสาร เดินทางเข้าไปยังหลักซาว พักรับประทานอาหารระหว่างทาง( มื้อที่ 14) 
17.00 น. นำคณะเข้าสู่ด่านไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ กทม. แวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย(คณะทัวร์จ่ายเอง)
วันที่เจ็ด  กทม.
05.00 น. ถึง กทม ด้วยความประทับใจการบริการ สไมล์ไทยทัวร์
 
ราคาท่านละ 8,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
-ค่ารถปรับอากาศ 
-โรงแรม 3 ดาว 
-ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์ 
-ค่าอาหาร
-ตั๋วเข้าชม
-ค่ามัคคุเทศก์
-ค่าประกัน (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,499