VNN007 ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน 11,000 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันแรก  กทม. สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไฮฟองเมืองไฮฟอง-เมืองฮาลองไนท์มาร์เก็ต
12.30   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน  VIETJET AIR โดย
15.20   นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม VJ906
17.15   ถึง ท่าอากาศยาน เมืองไฮฟอง ผ่าน ตม. รับกระเป๋า จากนั้นเดินไปรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง เช็คอินเข้าที่พัก  

วันที่สอง  เมืองฮาลองท่าเรือโห่งไกล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ถ้ำนางฟ้าเกาะไก่ชนเมืองนิงห์ปิงห์ล่องเรือฮาลองบกเมืองฮานอย
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2) นำท่านล่องเรือ ชมอ่าวฮาลองเบย์ ชม ถ้ำสวรรค์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงฮานอย  
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สาม  เมืองฮานอยเมืองลาวไกด่านเวียดนามเมืองซาปาหมู่บ้านชาวเขาก๊าดก๊าดน้ำตกสีเงินภูเขาปากมังกรซาปาเลิฟมาร์เก็ต
เช้า     บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองลาวไก 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าดก๊าด หรือ CAT CAT VILLAGE ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน ชม น้ำตกสีเงิน  ชม ภูเขาปากมังกร 
เย็น     บริการอาหารเย็น พิเศษ สุกี้หม้อไฟ (มื้อที่7) เที่ยว ตลาดซาปาเลิฟไนท์มาร์เก็ต เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สี่  เมืองซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอยสะพานแสงอาทิตย์ทะเลสาบคืนดาว วัดหง๊อกเซิน  ถนน 36 สาย
เช้า     บริการอาหารเช้า (มื้อที่8)  นั่งรถไฟเมืองซาปาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  ระหว่างทางจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และหมู่บ้านชาวเขา (รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9) หลังอาหารนำท่านกลับสู่ เมืองฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ชมสะพานแสงอาทิตย์ ชมวัดหงอกเซิน  ช็อปปิ้งสินค้าที่ ถนน 36 สาย 
เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่10) เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่ห้า  เมืองฮานอย จัตรัสบาดิ่งห์ สุสานโฮจิมินห์ สนามบินนอยไบ สนามบินสุวรรณภูมิ กทม.
เช้า      บริการอาหารเช้า (มื้อที่11) นำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ (ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากศยานนอยไบ 
12.15 นำท่านเดินทางกลับสู่  กทม. VJ901
14.05 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กทม.

อัตรานี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ
ค่าโรงแรม 3 ดาว 
ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์ 
ค่าอาหาร
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเข้าชม
มัคคุเทศก์
ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
ทิปไกด์ 100บาท /คน /วัน
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
Visitors: 1,534