LB110 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน 7,500 บาท จากกทม.รถบัส


วันแรก กรุงเทพฯ-หนองคาย

18.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า 

19.00 น. มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง

ช่วงเช้า

ถึงหนองคาย พร้อมบริการอาหาร (มื้อที่ 1) จากนั้นเข้านมัสการหลวงพ่อพระใส ชมประตูชัย อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง 

ช่วงเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 2) เดินทางสู่วังเวียง 

ช่วงบ่าย

เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง เที่ยวชมสะพานสีส้ม จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก 

ช่วงเย็น

เที่ยวชมสนามบินวังเวียง และบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นเที่ยวชมตลาดกลางคืนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หลวงพระบาง เมืองภูคูนน้ำตกตาดกวางซี วัดพระพุทธบาท ถนนคนเดินข้างพระธาตุภูษี 

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หลวงพระบาง แวะชมจุดชมวิว กาสี  กิ่วกระจำ ภูคูน  

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง(มื้อที่ 5)

ช่วงบ่าย

เดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี

ช่วงเย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นชมถนนคนเดินหรือตลาดกลางคืนตามอัธยาศัย จากนั้นเชคอินเข้าที่พัก

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณราม วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช บ้านผานมล่องเรือชมถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห พระธาตุภูษี

ช่วงเช้า

นำท่านไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นเที่ยวชม ตลาดเช้า จากนั้นรับประทานอาหารที่ตลาดเช้า (มื้อที่ 7)

นำชมวัดใหม่สุวรรณราม สักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังหลวงพระบาง ชมวัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโมที่วัดวิชุนราช 

ช่วงเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 )

ช่วงบ่าย

เที่ยวถ้ำติ่ง แวะหมู่บ้านซ่างไห ชมการทอผ้าที่ บ้านผานม และนำชมวัดเชียงทอง จากนั้นนมัสการพระธาตุภูษี 

ช่วงเย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย 

ช่วงเช้า

ออกเดินทางจากหลวงพระบางกลับเวียงจันทน์

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่10) 

ช่วงเย็น

ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทยลาว 

เดินทางกลับฝั่งไทย และบริการอาหารเย็นระหว่างการเดินทาง (คณะทัวร์จ่ายเอง) 

วันที่หก หนองคายกรุงเทพ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

2.ค่าที่พัก 3 คืน 

3.ค่าอาหาร 10 มื้อ 

4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

5.ค่าประกันภัย 

6.ค่าทัวร์หลีดเดอร์ + มัคคุเทศก์ลาว

Visitors: 1,500