LB004 ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน 8,900 บาท จากกทม โดยเครื่องบิน แอร์เอเชีย

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ถนนคนเดิน
ช่วงเที่ยง
ทีมงานคอยให้การต้อนรับคณะที่สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางโดยสายการบิน โดยเที่ยว FD1030
ช่วงบ่าย
เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง จากนั้นเที่ยวชมวัดเชียงทอง ชมพระธาตุหมากโมที่วัดวิชุนราช และสักการะพระธาตุพูสี
ช่วงเย็น
บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่1) จากนั้นเที่ยวชมถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม
ช่วงเช้า
นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่2) จากนั้นเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง จากนั้นเดินทางสู่บ้านซ่างไห ล่องเรือชม ถ้ำติ่ง 
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่3) หลังอาหารเดินท่างชมน้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม 
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่4) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม บ้านผานม พระธาตุโพนเพา หลวงพระบาง กรุงเทพฯ
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) หลังจากนั้นชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม จากนั้นชมบ้านผานม ชมการทอผ้าไหมพื้นเมือง 
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เดินทางไปนมัสการพระธาตุโพน
ช่วงบ่าย
เตรียมเช็คอินสัมภาระ ที่สนามบินหลวงพระบาง เหินฟ้ากลับกทม.โดยเที่ยวบิน FD1031 ถึงสนามบินดอนเมือง 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 
ค่าอาหาร 6 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
Visitors: 1,500