CD110 ทัวร์กัมพูชา ล่องโตนเลสาป 3วัน 2คืน 5,700 บาท จาก กทม.รถบัส

วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
ช่วงค่ำ
จุดนัดพบกันที่ปั้มปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
ช่วงเช้า
แวะปั๊มปตท.วัฒนานคร พร้อมรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย 
ถึงด่านตม.ไทย-กัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่เสียม ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา จากนั้นสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม 
ช่วงเที่ยง 
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโตนเลสาป
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
วันที่สองทัวร์กัมพูชา : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด 
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางไปชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม  
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลาง(มื้อที่ 4) หลังอาหารเดินทางสู่ นครธม ชมปราสาทบายน ปราสาทนครวัด 
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
วันที่สามทัวร์กัมพูชา : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ะ และชมมหมู่บ้านแกะสลักหิน 
ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 7) จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต 
ช่วงเย็น
แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 
อัตรานี้รวม
ค่าผ่านด่าน ตม.กัมพูชาแบบ vip ทั้งขาไปและขากลับ (รวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500
รถบัสปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์กัมพูชา
Visitors: 1,498