CD11 โปรแกรมทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน 2คืน 9,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เสียมเรียบ – ล่องโตนเลสาบ
ช่วงเช้า
คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย สู่เมืองเสียมเรียบเที่ยวบิน FD610
คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง เสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
ช่วงบ่าย
ล่องโตนเลสาบ นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ะ ตามอัธยาศัย 
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) พาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก
วันที่สองทัวร์กัมพูชา : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด 
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่  ปราสาทตาพรม 
บริการอาหารกลางวันที่(มื้อที่ 4) 
ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นครธม ชมสะพานนาคราช ชมประตูเมือง ชมปราสาทบายน จากนั้นนำท่านชมปราสาทนครวัด 
ช่วงเย็น
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง บริการอาหารเย็นที่ (มื้อที่ 5) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย
วันที่สามทัวร์กัมพูชา : วัดใหม่ องค์เจ๊ก องค์จอม กทม. 
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม ชมวัดพรหมรัตน์ นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ะ กันตามอัธยาศัย
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ 
คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD615 
คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
 
แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถใช้เดินทางในการเที่ยวตลอด 3 วัน 2 คืน
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ แอร์เอเชีย
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนเขตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์กัมพูชา
Visitors: 1,499