LT110 ทัวร์ลาวใต้ น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง 3วัน 2คืน 4,650 บาท จากกทม.โดยรถบัส


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯอุบลราชธานี
17.30 น. นัดพบกันที่ปั้มน้ำมันปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า 
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี
วันที่สอง อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปากเซ – จำปาสัก
06.00 น. ถึง เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร(1)
08.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก (ด่านไทย) ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว เข้าสู่ด่านวังเต่า (ด่านลาว) 
11.00 น. ชมวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)
14.00 น. เดินทางสู่เมืองจำปาสัก ชมปราสาทวัดพู 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3)
20.00 น. เข้าที่พัก
วันที่สาม ปากเซ – เมืองโขง – หลีผี คอนพะเพ็ง
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(4)
11.00 น. นั่งเรือล่องโขง มหานทีสีทันดร ชมน้ำตกหลีผี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)
14.30 น. ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) เข้าที่พัก
วันที่สี่ ปากเซ – ปากซอง – บาเจียง – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี
06.00 น. รับประทานอาหารเย็น (7)
08.00 น. ชมน้ำตกผาส้วม น้ำตกบักแงว ชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง
09.00 น. ชมน้ำตกตาดเยือง 
11.00 น. ชมน้ำตกคู่แฝด น้ำตกตาดฟาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)
13.00 น. แวะตลาดดาวเรือง 
15.00 น. ถึงด่านช่องเม็ก
16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ อุบลราชธานี คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00 น. แวะซื้อหมูยอของฝากเมืองอุบลจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า กรุงเทพ 
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ทีมงานส่งคณะด้วยความประทับใจ
 
แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ( โรงแรมในประเทศลาว 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
รวมค่าผ่านแดนไปลาว 
ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร 
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,498