VN116 ทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4คืน 8,900 บาท โดยรถบัส จากกทม เที่ยวโฮจิมินห์ เที่ยวพนมเปญ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้

วันแรก  กทม – สระแก้ว – พระตะบอง – พนมเปญ
01.00 น. รับคณะทัวร์ทุกท่านที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
08.00 น. ผ่าน ตม.ไทย เข้าสู่ปอยเปต ออกเดินทางสู่ กรุงพนมเปญ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงพนมเปญ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ระหว่างทาง (มื้อที่ 2) 
20.00 น. ถึงพนมเปญ เช็คอินเข้าที่พัก
วันที่สอง  พนมเปญ - อุโมงค์กู่จี – โฮจิมินห์ซิตี้ – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเวียดนาม ชมอุโมงค์กู่จี  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโฮจิมินห์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน (มื้อที่5) เช็คอินเข้าที่พัก
วันที่สาม   โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ไปรษณีย์กลาง –ศาลาว่าการโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบประธานธิบดี-อนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 
07.00 น. นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงคราม
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) 
ช่วงบ่าย พาคณะชมทำเนียบประธานธิบดีเก่า ชมอนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ จากนั้นช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ โฮจิมินห์-พนมเปญ 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9) 
07.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่กรุงพนมเปญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่10) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพนมเปญ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) พาคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า พนมเปญ –พระตะบอง-วัดดำเรยซอ - พญาโคตรตะบอง ปอยเปต 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12) 
07.00 น. เดินทางสู่เมืองพระตะบอง คณะทัวร์ทุกท่านแวะถ่ายรูปกับพญาโคตรตะบอง และพาไหว้พระวัดช้างเผือกหรือ วัดดำเรยซอ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่พระตะบอง (มื้อที่13) 
16.30 น. เดินทางถึงด่านปอยเปต 
18.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. โดยระหว่างทางจะแวะให้คณะทัวร์รับประทานอาหารมื้อเย็น(คณะทัวร์จ่ายเอง) 
23.00 น. ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ 
Visitors: 1,500