VNT003 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 4วัน 3คืน 11,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ไนท์มาร์เก็ตดาลัด เมืองดาลัด
ช่วงเช้า
คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่นครโฮจิมินทร์โดยสายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบิน FD6500 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ TAN SON NHAT ของนครโฮจิมีนห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด 
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ระหว่างเดินทาง หลังจากนั้นเดินทาง สู่เมืองดาลัด  จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ชม วัดตั๊กลัม
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชม ไนท์มาร์เก็ตดาลัด นำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : CRAZY HOUSE พระราชวังบ๋าวได๋ น้ำตกดาตันลา หุบเขาแห่งความรัก เมืองมุยเน่
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3) นำท่านชม CRAZY HOUSE  หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบ๋าวได๋
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังอาหารเดินทางสู่หุบเขาแห่งความรัก เดินทางสู่ น้ำตกดาตันลา นำคณะทัวร์ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว 
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) หลังอาหารนำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 : เมืองมุยเน่ทะเลทรายขาวทะเลทรายแดงหมู่บ้านชาวประมง มุยเน่ ธารนางฟ้า โฮจิมินห์
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่6) เดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง  
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) หลังจากนั้นเดินทางไป หมู่บ้านชาวประมง จากนั้นเดินทางสู่ ซุนเทียน ชม ลำธารนางฟ้า ลำธารเล็กๆ หรือ แกรนด์แคนยอนของเวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่8) หลังอาหารเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4: อุโมงค์กู๋จี วัดเทียนหาวโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัมไปรษณีย์กลางโรงละครโอเปร่าตลาดเบ๋นถั่นสนามบินดอนเมือง
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)ระหว่างเดินทาง นำคณะออกเดินทางไปเที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี เดินทางกลับกรุงไซง่อน
ช่วงเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่10) นำคณะเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ชมไปรษณีย์กลาง ชม โรงละครโอเปร่าชม วัดเทียนหาว ช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดเบนถัน
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็น(มื้อที่11) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT 
ช่วงค่ำ
ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD659 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
Visitors: 1,499