VNN008 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิญญ์ ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน ราคา 11,500 บาท จากกทม. โดยเครื่องบิน


วันแรก   กทม.  ฮานอย -ซาปา - Silver Water Fall  - หมู่บ้านชาวเขาCat Cat Village - ตลาดเมืองซาปา
04.00 น. นัดคณะพบกันที่สนามบินดอนเมือง (บริการอาหารกล่องก่อนขึ้นเครื่อง) 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ฮานอย  FD 642
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นอยไบ ฮานอย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านบริการอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1) ระหว่างทางไป จ.ลาวไก  จากนั้นนำท่านเที่ยวใน ฮานอย ออกเดินทางสู่ซาปา จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ Silver Water Fall  น้ำตกสีเงิน
จากนั้นหมู่บ้านชาวเขาCat Cat Village
พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ ซาปา
วันที่สอง  ซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) หลังจากอาหารเช้า นำท่านสู่กระเช้าเคเบิล พิชิตยอดเขาฟานซีปัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย 
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ถึงฮานอย นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบคืนดาบ 
จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย พร้อมบริการอาหารมือเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ฮานอย
วันที่สาม  ฮานอย -นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน- ฮาลอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้น นำคณะล่องเรือพาย ชมทิวทัศน์ถ้ำต่าง ๆ นำท่านชม ถ้ำตำก๊อก หรือ ถ้ำสามก๊ก 
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง 
ถึงฮาลอง บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 8) หลังอาหารค่ำ พาคณะ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน
วันที่สี่  ฮาลอง  ล่องเรือฮาลองเบย์ –ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กทม.
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 9 ) หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง หรือกุ้ยหลินเวียดนาม  
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10  Seafood บนเรือ)  จากนั้นนำท่านชม ถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชม ถ้ำเด่า โก๋ 
จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางกลับฮานอย (บริการเฝอเวียดนาม มื้อพิเศษ (มื้อที่ 11)  ) ส่งคณะที่สนามบินนอยไบ  
20.50 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  FD645
22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
 
อัตรานี้รวม
-ค่ารถบัสนำเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว 
-ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์ 
-ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
-มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
อัตตรานี้ไม่รวม
ทิปไกด์ 100บาท /คน /วัน = 500 บาท/คน
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 
Visitors: 1,534