รหัสSN110 ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4วัน 3คืน 6,900 บาทจากกทม. รถบัส

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
15.00น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า 
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของโดย รถบัส ปรับอากาศ
วันที่สอง   อ.เชียงของ–ด่านห้วยทราย หลวงน้ำทาด่านบ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา
ช่วงเช้า ถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เดินทางต่อไป ด่านเชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว ด่านห้วยทราย 
จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว
ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่2)ผ่านเมือง หลวงน้ำทา
จากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน  ด่านบ่อหานด่านจีน
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3)
นำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง
วันที่สาม  วัดหลวงไทลื้อ ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่วัดหลวง หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) ชมหมู่บ้านมีดไทยลื้อ ชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน 
จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อ
ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ช็อปปิ้งสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในสิบองปันนา
วันที่สี่  ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองใหม่เกล้าจอม ชมโชว์พาราณสี
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อ ชมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ
ชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ 
ชมโครงการเมืองใหม่เกล้าจอม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่8)  
นำท่านมัสการหลวงพ่อวัดป่าเจย์ 
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่โรงละครพาราณสี
หลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า  เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมืองหล้า หลวงน้ำทา ด่านเชียงของ
06.30น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา 
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 11)เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของ ผ่านด่านตรวจคนเข้า–ออกเมือง 
ออกเดินทางกลับ กทม.
วันที่หก   กทม.
05.00 น. ถึง กทม.
Visitors: 1,510