รหัสSN111 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน 10,900บาท จากกทม. รถบัส


วันแรก กรุงเทพเชียงราย
ช่วงเย็น
นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
วันที่สอง เชียงรายเชียงของ–ห้วยทราย หลวงน้ำทาบ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา
ช่วงเช้า
ถึงจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) เดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทราย
จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ช่วงเที่ยง
แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่2)ผ่านเมืองหลวงน้ำทา
จากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาวจีน
ช่วงเย็น
อาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3) นำท่านเข้าสูที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม สิบสองปันนา – คุณหมิง
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่คุณหมิง
ช่วงเที่ยง
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างการเดินทาง
ช่วงเย็น
ถึง คุนหมิง จากนั้น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย
วันที่สี่ คุนหมิงอุทยานป่าหินวัดหยวนทง
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม
ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย
ออกเดินทางไปยัง ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ
ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า คุนหมิง – สิบสองปันนา
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆในเมืองคุนหมิง นำคณะเดินทางสู่สิบสองปันนา
ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
ช่วงเย็น
ถึงสิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เช็คอินเข้าที่พัก ที่พักระดับ 3 ดาว
วันที่หก เมืองใหม่เกล้าจอม – วัดสวนม่อน ป่าดงดิบ – โชว์พารานสี
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) นำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อ เดินทางสู่ เมืองใหม่เกล้าจอม นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ
ช่วงเที่ยง
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย
เที่ยวชม สวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน ชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขา จากนั้นนำท่านชม การโชว์การแสดงของชนเผ่าไอนี่ หรืออีก้อ
ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านชมโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่โรงละครพารานสี หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด เชียงรุ้ง – เชียงของ
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่บ่อหาน บ่อเต็น
ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่บ่อเต็น
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เชียงของ ประเทศไทย
จากนั้นเดินทางกลับกทม ซื้อของฝากและรับประทานอาหารระหว่างการเดินทาง(คณะทัวร์จ่ายเอง)
วันที่แปด เชียงของ กทม
05.00 น. ถึง กทม ด้วยความประทับใจ
Visitors: 1,500