,TCM213FD ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน 8,900 บาท แอร์เอเชีย จากกทม.


วันที่หนึง กทม.เชียงใหม่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระตำหนักดารารัศมี หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง เชียงใหม่ไนซ์บาซ่า
04.00 คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ
06.30 คณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โดนสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3441
07.45 ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลักจากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู้ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นมัสการกราบไหว้ และออกเดินทางนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท
ชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก้2สองชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่
ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดสำคัญในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และเดินทางต่อไปดอยปุย ดอยที่ท้าลมหนาวและปกคลุมไปด้วยหมอกที่สวยงาม
10.00 ออกเดินทางไปยัง พระตำหนักภูพิงค์"พิงคัมพร"กับ"ภูพิงคราชนิเวศน์" พระตำหนักแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตภาคเหนือ
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1) จากนั้นเดินทางสู่สวนพฤกษาศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 3500 ไร่เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด
ถ่ายรูปและชมดอกไม้เมืองเหนือ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง ชมการทำร่มและซื้อสิ้นค้าของฝาก เช่น เครื่องเงิน เครื่องหนัง จากนั้นรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่2)และเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงใหม่ไนท์บาซ่า ซื้อของฝากพื้นเมือง และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศเย็นสบาย
วันที่สอง เชียงใหม่ ปางช้างแม่ตะมาน ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ เวียงกุมกาม ดอยอินทนนท์ 
07.00 รับประทานอาหาร(มื้อที่3) หลังอาหารนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่ปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างแม่ตะมาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนักใช้เวลาในการขับรถจากตัวเมืองมาถึงปางช้างภายในเวลาประมาณ30นาที โดยคุฯสามารถสัมผัสได้กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณืของสองข้างทางไปจนถึงปางช้างแม่ตะมาน และชมการแสดงต่างๆ
12.00 ออกเดินทางจากชม ฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อ ที่สวยที่สุด ที่อำเภอแม่ริม รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4)จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองกุมกาม เมืองตำนานในสมัยก่อนก่อนที่จะมีเวียงเชียงใหม่ขึ้นมา เป็นแหล่งโบราณสถานมี่สำคัญที่ขุดพบได้ และออกเดินทางไปที่เชิงดอยอินทนนท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่5) สัมผัสอากาศเย็นสบาย
วันที่สาม ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ ตลาดม้งผัก ผลไม้เมืองหนาว น้ำตกวชิรธาร พระธาตุสรีจอมทอง ตลาดวโรรส กทม.
04.00 คณะทัวร์เดินทางถึง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ รับประทานอาหาร(มื้อที่6) และออกเดินทางดอยอินทนนท์สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติสวยบนยอดดอย ดอยอินทนนท์ เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะเต็มต้น
ข้าวตอกฤาษีและนกหลากหลายพันธุ์ ชมพระธาตุนภเมธนีและมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ จากนั้นเที่ยวชม สวนผักเมืองหนาว มีผลไม้สดๆเย็นเจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็น สตอเบอรี่ลูกท้อสดๆจากไร่
11.00 บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่7) ที่โครงการหลวงอินทนนท์ ร้านอาหารบรรยากาศดี ชิมปลาเรนโบว์เทาว์ที่เพาะพันธุ์ได้ที่ดอยอินทนนท์เท่านั้นจากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูง 80 เมตร ทิ้งตัวลงมาสู่พื้นเบื้องล่างละอองน้ำฟุ้งกระจายกระทบแสงแดดเป็นรุ้งหลากสีและเดินทางต่อไปยัง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้งเป็นเดินดินสูงประมาณ 10เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทะศตวรรษที่20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่24
ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่จากนั้นเดินทางช้อปปิ้ง ตลาดวโรรส จากนั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินเชียงใหม่
19.50 คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้า กลับสู่ กทม. จากสนามบินเชียงใหม่โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3444
21.10  ถึงกทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์
 
ราคาท่านละ 8,900 บาท
 
อัตราานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 2 คืน ที่เชียงใหม่ ที่เชิงดอยอินทนนท์
ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,498