PKD210 ทัวร์ภูกระดึง 3วัน2คืน 3,500บาท เริ่มจากกทม. เดินทางโดยรถตู้


วันแรก กรุงเทพฯ ภูกระดึง
18.00 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามกับม.หอการค้าไทย โดยมีทีมงานคอยการต้อนรับ 
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. ภูกระดึง จ. เลย ด้วยรภตู้ VIPหลังคาสูงรุ่นใหม่
วันที่สอง ภูกระดึง ซะแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง
05.00 น. ฟ้าสางที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 ) จากนั้นจัดสัมภาระให้ลูกหาบเตรียมตัวเดินทางเท้าสู้ยอดภูกระดึง(ค่าลูกหาบคณะทัวร์จ่ายเอง)
08.00 น. ทดสอบพลังพิชิตยอดภูกระดึง ผ่าน ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ (เส้นทางราบสลับภูเขา ระยะทาง 5045 กม. ระหว่างทางมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขายตลอดทาง)
11.30 น. ถึง หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้น เดินทางสู่ที่พัก (ระยะทางประมาณ 4 กม.) แวะชมวิวทัวทัศน์ของ ผาหมากดูก และนมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านยอาหารบนภูกระดึง (มื้อที่ 2 ) หลังอาหาร พักผ่่อนกันตามสบาย
14.00 น. นำท่านชมทุ่งหญ้า ป่าสนและทุ่งดอกไม้ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ ป่าเมเปิ้ล น้ำตกธารสวรรค์
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่ สาม ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศลี ผานาน้อย
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงาม ที่ ผานกแอ่น
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำท่านชมทุ่งหญ้าป่าสน ชม สระอโนดาด น้ำตกสอเหนือ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารชมวิวทิวทัศน์ ริมหน้าผา ชม ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศลี ผาน้อย และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามที่ ผาหมากดูก จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
19.00 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)พักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่ สี่ กรุงเทพ-ภูกระดึง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นเก็บสัมภาระให้ลูกหาบ ออกเดินทางกลับหลังแป
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตีนภู (มื้อที่ 8) หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
14.00 น. นำท่านออกเดินทางกลังกรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้าน
21.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ
ราคา 3,500 บาท/ท่าน กรุ๊ปเหมารับเริ่มต้นที่ 10 ท่าน
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ Vip รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ 2 คืน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,500