PKD1 ทัวร์ภูกระดึง หลังแป ผานกแอ่น ผาหล่มสัก 4วัน3คืน 7,400 บาท เริ่มจากกทม. เดินทางโดยเครื่องบิน


วันแรก กรุงเทพฯ ภูกระดึง
11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่สายการบินคอยให้การต้อนรับ
13.00 น. เหิรฟ้าโดยเที่ยวบิน DD9708 สายการบิน นกอร์
14.15 น. ถึงสนามบิน จ.เลย ผ่านพิธีการเรียบร้อย มุ่งหน้าสู่ อช. ภูกระดึง
16.00 น. ถึงที่พักเชิงดอย ภูกระดึง บริเวณผานกเค้า
17.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่สอง ภูกระดึง ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง
05.00 น. ฟ้าสางที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)จากนั้นจัดสัมภาระให้ลูกหาบ เตรียมตัวเดินเท้าสู้ยอดภูกระดึง (ค่าลูกหาบคณะทัวร์จ่ายเอง)
08.00 น. ทดสอบพลังพิชิต ยอดภูกระดึง ผ่าน ซำแฮก ซำกกกอก ซำไผ่ ซำโดน ซำแคร่ (เส้นทางราบสลับภูเขา ระยะทาง 5.45 กม. ระหว่างทางมีร้านอาหาร เครื่องดื่มขายตลอดทาง)
11.30 น. ถึงหลังแป ที่ราบนบภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้น เดินทางสู่ที่พัก(ระยะทางประมาณ 4 กิโล) แวะชมวิวทิวทัศน์ของ ผาหมากดูก ปละนมัสกสรพระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนภูกระดึง (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามสบาย
14.00 น. นำท่านชมทุ่งหญ้า ป่าสนและทุ่งดอกไม้ ชมน้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ยพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ ป่าเมเปิ้ล น้ำตกธารสวรรค์
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) จากนั้นพักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่สาม ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศีล ผานาน้อย
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านชมทะเลหมวกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ผานกแอ่น
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชม สระอโนดาด น้ำตกสอหนือ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 6) หลังอาหารชมวิวทิวทัศน์ ริมผา ชม ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผาจำศีล ผานาน้อย ปละชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามที่ ผาหมากดูก จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สี่ กรุงเทพฯ ภูกระดึง
06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) จากนันเก็บสัมภาระให้ลูกหาบ ออกเดินทางกลับหลังแป
10.00 น. บรีการอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 9) หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
13.00 น.  มุ่งหน้าสู้สนามบิน จ. เลย
14.45 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD9709 สายการบิน นกแอร์
16.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง
 อัตราค่าบริการ รับเริ่มต้น 10 ท่าน ราคา ท่านละ 7,400 บาท
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 3 คืน (พักเต็นท์)
- ค่าอาร 9 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่องๆ ตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,499