TKS1 ทัวร์เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย 3วัน2คืน 9,900บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย


วันแรก กรุงเทพ เขื่อนเชี่ยวหลาน ถ้ำปะการัง แพ 500 ไร่
05.00 น. ทีมงานรอรับคณะทัวร์ที่สนามบินดอนเมือง เตรียมเช็คอินกับสายการบิน แอร์เอเชีย
07.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ.สุราษฯ พร้อมมุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา
08.00 น. ถึงสนามบิน จ.สุราษฯ พร้อมมุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา
10.00 น. จากนั้นนั่งเรือไปแพที่พัก ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงามของ เขาหินปูน ที่สลับซับซ้อนกลางลำน้ำเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ถึงแพที่พัห เป็นแพไม้ไผ่ จัดสัมภาระเข้าที่พัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) นำท่าน เดินเท้า ล่องแพไปยังถ้ำปะการัง แพ 500 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และทิวทัศน์สวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ถ้ำปะการังจัดเป็นถ้ำเป็น เนื่องจากยังมีการเกิดของหินงอกหินย้อยที่ยังคงเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศ จุดเริ่มต้นเดินเท้าไปแล้วตัดเข้าป่าที่อุดมสมบูรณ์ระหว่างทางจะเห็นนก ผีเสื้อชนิดต่างๆมากมาย ระหว่างทาง
17.30 น. พาคณะกลับที่พัก เล่นน้ำ พายเรือแคนนู พักผ่อนตามอัธยาศัย บนแพไม้ไผ่ พักห้องละ 2-4 ท่าน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่มีพัดลม เป็นลักษณะห้องน้ำรวม และเครื่องปั่นไฟใช้ได้ถึง เวลา 23.00 น.
วันที่สอง กุ้ยหลินเมืองไทย ดอกบัวผุด (บานช่วง ม.ค.-มี.ค) ถ้ำปลาวราราม เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิกวรพจน์ เพชรคุ่ม
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้าบนแพ (มื้อที่3) สูดอากาศบริสุทธิ์ พายเรือ เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย
09.00 น. เตรียม เดินทางกลับขึ้นฝั่ง ชม เสาหินกลางน้ำ และภูมิประเทศที่สวยจนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ชมวิวสวยๆและเดินทางกลับขึ้นฝั่ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) จากนั้นนำคณะเข้าชม ถ้ำวราราม หรือถ้ำปลา เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิกวรพจน์ เพชรคุ่ม (บริษัททัวร์เข้ามาอ่านแล้ว อยากเอาโปรแกรมเยี่ยมบ้านวรพจน์นี้ไปใส่ในโปรแกรมทัวร์ของท่าน ยินดีไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ)จากนั้นล่องเรือแคนนู ลำละ 500 บาทท่านใดสนใจจ่ายเองครับ หลังจากนั้น เดินทางเข้าชม อุทยานแห่งชาติเขาสก เดินป่าชมดอกบัวผุด (บานช่วง ม.ค.-มี.ค.)
17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก พักห้องละ2-4ท่าน ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบเงียบสงบ
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่5)พักผ่อนตามอัธยาสัย
วันที่สาม วัดสวนโมก นมัสการพระบรมธาตุไชยา ของฝากไข่เค็มไชยา
08.00-11.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่6) สัมผัสบรรยากาศยามเช้าบริสุทธิ์  10.00 น. เดินทางสู่ วัดสวนโมก ของท่านพุทธทาสภิกขุ ชมลานธรรม และปฏิมากรรมภาพวาดอันสวยงาม จากนั้นนมัสการพระบรมธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เลือกซื้อของฝากไข่เค็มไชยาอันลือชื่อ และนำคณะส่งที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
14.00 น. ทีมงานส่งคณะที่สนามบิน
16.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสนามบิน แอร์เอเชีย
17.02 น. ถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ
***หากลูกค้าเลือกไฟล์เที่ยวบินดึก และต้องการปรับเปลี่ยนโปรแกรมของวันสุดท้ายนี้ สามารถคุยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้โดยราคาประมาณ ค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง และอาหาร และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการได้
 
ราคา 9,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
-ค่าสายการบิน
-รถตู้ VIP รถตู้วีไอพี ตามที่รายการระบุ
-เรือนำเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา และถ้ำปะการัง
-อาหาร 7 มื้อ
-ที่พัก 2 คืน ในแพ 1 คืน เขาสก 1 คืน
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,499