KK212 ทัวร์เขาค้อราคาถูก ท่องเที่ยวภูทับเบิก 2วัน 1คืน 3200 บาท จากกทม.โดยรถตู้


วันแรก กรุงเทพ- เขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พระบรมสารีริกธาตุ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ ฐานอิทธิ
05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาค้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ เที่ยวพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พาคณะทัวร์ทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชม ทะเลภูเขา สลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ อนุสรณ์สถาน เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชม ฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และ ชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดชมวิวภูหมันขาว ผาชูธง ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก ชมไร่กระหล่ำยักษ์ ทัศนียภาพแห่งภูทับเบิก
05.00 น. มุ่งหน้าสู่ภูทับเบิก จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์เที่ยวชมไร่กะหล่ำยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
09.00น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวภูหมันขาวเป็นจุดสูงสุดของอุทยาน เที่ยวชมผาชูธง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เที่ยวชมลานหินแตก ลานหินปุ่ม
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4)
13.00น. แวะซื้อของฝาก ส้มเขียวหวานแห่งแรกและผลไม้หลากหลายชนิด อีกทั้งปลาหลายชนิด ต่างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน
21.00น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ
 
อัตรานี้รวม
 - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าที่พักจำนวน 1 คืน
Visitors: 1,510