KB220 กทม.-สังขละ-ด่านเจดีย์สามองค์-สะพานมอญ 2วัน1คืน 2,800 บาท รวมทุกอย่างจากกทม. เดินทางโดยรถตู้ VIP


วันแรก กทม.-กาญจนบุรี-สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-เมืองบาดาล
05.00 คณะทัวร์ทุกท่านนัดเจอกันที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามหอการค้าไทย
05.30 คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
07.30 ถึงร้านวุ้นเส้นท่าเรือ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)
08.30 นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก มีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย
 อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอสังขละะหว่างทางให้คณะทัวร์ทุกท่านแวะเที่ยวชมน้ำตกเกริงกระเวียเป็นน้ำตกขนาดเล็กตรงจุดนี้
จะเหมาะสมเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปสังขละบุรี 
15.00 น. เดินทางถึงด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์ทุกท่านข้ามชายแดนไทย-พม่าบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์เข้าไปเที่ยวชมวัดเสาร้อยต้นเป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะเคยสร้างไว้ 
สถาปัตยกรรมที่สร้างโดยเสาที่ทำจากไม้แดงนับร้อยต้นทำให้วัดมีชื่อเสียงวัดมีสามชั้น ชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้นหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมาช็อปปิ้งของฝากที่ตลาดบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก ซองกาเรียรีสอร์ทที่พักอยู่ติดกับสะพานมอญลูกค้าสามารถเดินลงไปเที่ยวชมสะพานมอญถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง วัดใต้น้ำ เจดีพุทธคยา วัดวังก์วิเวกการาม น้ำพุร้อนหินดาด สะพานข้ามแม่น้ำแคว
07.00 นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือชมวัดใต้น้ำ คือวัดเก่าของหลวงพ่ออุตมะ และชาวมอญ ร่วมใจกันสร้างขึ้นแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์จึงได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบันแลัใช้ชื่อว่าวัดวังก์วิเวการาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่น้ำพุร้อนหินดาด เมื่อมาให้ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้แช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย สร้างโดยทหารญี่ปุ่น สำหรับไว้ใช้อาบอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 45-55 องศา
15.00 น. ออกจากน้ำพุร้อนหินดาดมุ่งสู่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว 
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมสะพานข้าแม่น้ำแคว ถ่ายรูปคู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นจุดที่ไฮไลท์การมาท่องเที่ยวกาญจนบุรีหลังจากนั้นเดินเที่ยวชมร้านขายสินค้าที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว 18.00 น. เดินทางออกมาแวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก
19.00 น. เดินทางกลับ กทม.
21.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
 
อัตรานี้รวม
ค่ารถตู้vipกทม-กาญจนบุรี
ค่าอาหารกลางวัน5มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าที่พัก1คืน
Visitors: 1,500