TS222 ทัวร์ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง พระใหญ่ หาดละไม หินตาหินยาย 3วัน2คืน 6,500บาท รถตู้จากกทม.


วันที่1 กรุงเทพ - ดอนสัก
18.00น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.30น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก
วันที่2 พระใหญ่เกาะฟาน - หาดละไม - หินตาหินยาย
08.30น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปสักการะพระใหญ่เกาะฟาน และชมบ่อผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
10.30น. นำท่านไปดูโชว์ลิง
123.00น. บริหารอาหารกลางวัน
13.00น. นำท่านเดินเล่นหาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตาหินยายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ จากนั้นเดินทางต่อไปชมหนตาหินยายแบบใกล้ๆ จากนั้นแวะนมัสการหลวงพ่อแดง จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง
18.30น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่ หาดเฉวง เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะวัวตาหลับ - ถ้ำบัวโบก
06.30น. บริการอาหารเช้า
07.30น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
10.00น. ถึงเขตอุทยานเริ่มต้นพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามแก่งหิน ชมธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะ หรือนั่งเรืองหางยาวเข้าเกาะเพื่อเดินขึ้นจุดชมวิว ซึ่งมีวิวและทะเลสาบน้ำเค็มกลางหุบเขา (ทะเลใน)
12.00น. รั่งเรือหางยาวกลับมาที่เรือ บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) มีผลไม้ และ เครื่องดื่ม
12.30น. นั่งเรือต่อไปยังเกาะวัวตาหลับ ลงเรือหางยาวเพื่อขึ้นเกาะซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยาน ท่านจะพายเรือคายัค หรือ ดำน้ำตื้นขึ้นจุดชมวิว เส้นทาง ปีนเขาระยะ 500 เมตร บนเกาะนี้จะมีถ้ำอันสวยงามชื่อว่า ถ้ำบัวโบก สามารถเข้าชมได้ โดยมีเส้นทางชมธรรมชาติหรือเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาด หรือจะดำน้ำตื้้นก็ได้
15.00น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เกาะสมุย
16.30น. ถึงท่าเรือหน้าทอน
18.00น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศค่ำคืนบนเกาะสมุย เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่4 หาดเฉวง - วัดสวนโมก 
07.30น. บริการอาหารเช้า
08.30น. นำท่านเล่นน้ำที่หาดเฉวงตามอัธยาศัย จากนั้นแวะจุดชมวิวลาดเกาะชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง br> 12.00น. บริการอาหารกลางวัน
12.30น. เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางท่าเรือดอนสัก 
16.00น. แวะวัดสวนโมก ของท่านพุทธทาสภิกขุ ชมลานธรรม และปฎิมากรรมภาพวาดอันสวยงาน พร้อมซื้อของฝาก 
19.00น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับกรุ่งเทพโดยสวัสดิภาพ
วันที่5 กรุงเทพ
06.00น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ 
- ค่ารถตู้ปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ3ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,500