TS222FD ทัวร์เกาะสมุย 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เที่ยวหาดละไม หินตาหินยาย ทัวร์เกาะสมุยราคาถูก


วันที่แรก พระใหญ่เกาะฟาน - หาดละไม - หินตาหินยาย
05.00น. คณะลูกทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้นรับ
07.05น. นำคณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดสถราษฏร์ธานีโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 3235 
08.15น. ถึงสนามบินสุราษฏร์ธานีโดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นนำคณะทัวร์
10.00น. เดินทางขึ้นเรือเฟอร์รี่ซีทรานที่ท่าเรือดอนสัก (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางไปเกาะสมุย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไป สักการะพระใหญ่เกาะฟาน และชมบ่อผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
14.00น. นำท่านไปดูโชว์ลิง
15.30น. นำท่านเดินเล่นหาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตาหินยายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ จากนั้นเดินทางต่อไปชมหนตาหินยายแบบใกล้ๆ
18.30น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่ หาดเฉวง เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะวัวตาหลับ - ถ้ำบักโบก
06.30น. บริการอาหารเช้า
07.30น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
10.00น. ถึงเขตอุทยานเริ่มต้นพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามแก่งหิน ชมธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะ หรือนั่งเรืองหางยาวเข้าเกาะเพื่อเดินขึ้นจุดชมวิว ซึ่งมีวิวและทะเลสาบน้ำเค็มกลางหุบเขา (ทะเลใน)
12.00น. นั่งเรือหางยาวกลับมาที่เรือ บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) มีผลไม้ และ เครื่องดื่ม
12.30น. นั่งเรือต่อไปยังเกาะวัวตาหลับ ลงเรือหางยาวเพื่อขึ้นเกาะซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยาน ท่านจะพายเรือคายัค หรือ ดำน้ำตื้นขึ้นจุดชมวิว เส้นทาง ปีนเขาระยะ 500 เมตร บนเกาะนี้จะมีถ้ำอันสวยงามชื่อว่า ถ้ำบัวโบก สามารถเข้าชมได้ โดยมีเส้นทางชมธรรมชาติหรือเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาด หรือจะดำน้ำตื้้นก็ได้
15.00น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เกาะสมุย
16.30น. ถึงท่าเรือหน้าทอน
18.00น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศค่ำคืนบนเกาะสมุย เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม หาดเฉวง จุดชมวิวลาดเกาะ
07.30น. บริการอาหารเช้า
08.30น. นำท่านเล่นน้ำที่หาดเฉวงตามอัธยาศัย จากนั้นแวะจุดวิวลาดเกาะชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
12.30น. เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางท่าเรือดอนสัก 
16.00น. นั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินสุราษฏร์ธานี
17.45น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332 
18.55น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
ราคา 9,500 บาท
 
อัตรานี้รวม 
- ค่ารถตู้ปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510