TR127 ทัวร์ตรัง สุสานหอย 45 ล้านปี 3วัน 2คืน 5,700 บาท จาก กทม.รถบัส

วันที่1 กรุงเทพ - ตรัง 
17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้กสรต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง
วันที่2 หาดปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดปาดเมง จ.ตรัง จากนั้นลงเรือเดินทางไปเกาะมุก นำคณะทัวร์ลงว่ายน้ำชมถ้ำมรกต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นว่ายน้ำกลับมาที่เรือเพื่อเดินทางไปเกาะกระดาน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ที่เกาะกระดาน จากนั้นนำท่านลงดำน้ำชมปลาการ์ตูนที่กำลังแหวกว่ายในปากะรังอ่อนจากนั้นนำท่านไปดำน้ำชมปะการังน้ำลึกที่เกาะเชือก เกาะม้า นำคณะทัวร์เดินทางไปเข้าที่พักในตัวเมือง จ.ตรัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเลฃินถนนคนเดิน
วันที่3 สระมรกต - น้ำตกร้อน
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านแวะซื้อขิงฝาก เค้กเมืองตรัง หมูย่างเมืองตรัง จากนั้นออกเดิดนทางสู่ สระมรกตชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และสระมรกต พักผ่อนกันตามอธัยาศัย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อนซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางเข้าสู่เขื่อนเชียวหลาน
เย็น นำท่านลงเรือไปนอนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่ตรงหน้าที่พักหรือพายเรือแคนนู (ฟรี) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่4 เขื่อนเชียวหลาน - กุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติเขาสก
เช้า บริการอาหารเช้า สัมผัสอากาศเช้าที่สดชื่นชมไอน้ำจากผืนน้ำ ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นนั่งเรือพร้อมชมธรรมชาติยามเช้าและสัมผัสกับบรรยากาศที่หาได้ยากที่เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่มีความสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก นำคณะทัวร์เดินป่าเล่นน้ำตก ชมดอกบัวผุดระหว่างเส้นทางที่เดินไปน้ำตก (จะบานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม) จากนั้นนำคณะเช้าชม ถ้ำราราม หรือถ้ำปลา เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิก วรพจน์ เพชรคุ่ม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่5 สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ3ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510