TR227FD ทัวร์ตรัง กุ้ยหลินเมืองไทย 3วัน2คืน 8,900 บาท จาก กทม. เครื่องบิน


วันที่1 หาดปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชีอก - เกาะม้า
07.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้นรับ
08.00 น.คณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดตรังโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241
09.25 น. ถึงสนามบินตรังโดยมีทีมงานให้กาต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเรือหากปากเมง จ.ตรัง จากนั้นลงเรือเดินทางไปเกาะมุก นำคณะทัวร์ลงว่ายน้ำชมถ้ำมรกต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นว่ายน้ำกลับมาที่เรือเพื่อเดินทางไปเกาะกระดาน 
เที่ยว บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ที่เกาะเฃกระดาน จากนั้นนำท่านลงดำน้ำชมปลาการ์ตูนที่กำลงัแหวกว่ายในปะการังอ่อน จากนั้นนำท่านไปดำน้ำชมปะการังน้ำลึกที่เกาะเชือกเย็นนำคณะทัวร์เดินทางไปเข้าที่พักในตัวเมือง จ.ตรัง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินถนนคนเดิน
วันที่2 สระมรกต - น้ำตกร้อน - ท่าปอมคลองสองน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านแวะซื้อขิงฝาก เค้กเมืองตรัง หมูย่างเมืองตรัง จากนั้นออกเดิดนทางสู่ สระมรกตชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และสระมรกต พักผ่อนกันตามอธัยาศัย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อนซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางเข้าสู่อำเภออ่าวลึก เดินทางไป ท่าปอมคลองสองน้ำเป็นป่าชายเลน ที่น้ำเค็มท่วมถึงยามน้ำขึ้น ผสมผสานกับป่าพรุที่มรสาธารน้ำจืดซึ่งเป็นธารน้ำพุใสสะอาดจากใต้ดิน ไหลรินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจามช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง คลองท่าปอมจึงกลายเป็นคลองสองน้ำ ที่บางช่องเวลาก็จะกลายเป็นคลองน้ำจืดสะอาดใสไหลเย็นฉ่ำบางช่องเวลาก็จะกลายเป็นคลองน้ำเค็ม โยมีผืนป่ารอบข้างมฃที่มีทั้งป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่เติมโตอยู่ในน้ำกร่อยและน้ำเค็มผสมผสานกับป่าพรุน้ำจืด
เย็น นำท่านลงเรือไปนอนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่ตรงหน้าที่พักหรือพายเรือแคนนู (ฟรี) ค่ำ บริการอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 เขื่อนเชียวหลาน - กุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติเขาสก
เช้า บริการอาหารเช้า สัมผัสอากาศเช้าที่สดชื่นชมไอน้ำจากผืนน้ำ ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นนั่งเรือพร้อมชมธรรมชาติยามเช้าและสัมผัสกับบรรยากาศที่หาได้ยากที่เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่มีความสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก นำคณะทัวร์เดินป่าเล่นน้ำตก ชมดอกบัวผุดระหว่างเส้นทางที่เดินไปน้ำตก (จะบานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม) จากนั้นนำคณะเช้าชม ถ้ำราราม หรือถ้ำปลา เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิก วรพจน์ เพชรคุ่ม จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
19.40 น. นั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินสุราษฏร์ธานี
20.20 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม.จากนั้นบินสุราษฏร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3234
21.30 น. ถึงกทม.ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ / ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
- ค่าที่พัก 2คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ2-4ท่าน) หรือเทียบเท่า 
- ค่าอาหาร 7 มื้อ 
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,500