NAN218DD ทัวร์น่าน 3วัน 2คืน 7,900 บาท สายการบินนกแอร์ จากกทม.ทัวร์ดอยภูคา ทัวร์หมู่บ้านไทลื้อ ทัวร์อุทยานศรีน่าน


วันที่แรก กทม. น่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ ชมต้นดิกเดียม
06.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน
09:10 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8818
10:20 น. ถึงสนามบินน่าน ทำธุระส่วนตัว และนำท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว 
ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย
หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา จากนั้นนำท่านนมัสกการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน
14.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายในวัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
15.00 น. ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่านจากนั้นนำคณะชมต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง
18.30 น.เช็คอินเข้าพักพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพูภูคา บ่อเกลือ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว 
ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
จากนั้นเดินทางสู่ บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อ. บ่อเกลืออยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบน 
ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและ 
จะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมี บ่อเกลือ หลายบ่อ 
แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้นซึ่งตั้งตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลวงในพื้นที่เริ่ม ต้นของที่ราบแคบๆ ระหว่างเทือกเขาริมน้ำมาง
 ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้
18.30 น.เช็คอินเข้าพักพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ดอยวาว ดอยติ้ว น้ำตกสันติสุข หมู่บ้านไทลื้อ ช้อปปิ้งของฝาก วัดหนองบัว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น. เดินทางสู่ ดอยวาว ชมจุดชมวิวถ่ายภาพจุใจ และชมต้นดอกซากุระ กับอากาศหนาวเย็นตลอดปี จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ได้กว้างและชัดเจนสวยงาม 
จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกสันติสุข ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จากนั้นเดินทางสู่ดอยติ้วซึ่งเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดที่มีธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบาย
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ร้านของฝาก-ช้อปปิ้ง จันสมการทอ เลือกซื้อผ้าไท และสินค้าพื้นเมือง
และเลือกซื้อ ข้าวหลาม รสชาติอร่อยมีให้เลือกหลายใส้ ตามใจชอบ พร้อมบรการอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่
หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินน่าน
19:20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กทม. โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8827
20:40 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์
 
ราคาท่านละ 7,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ
รถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 2 คืน ที่เชียงใหม่ ที่เชิงดอยอินทนนท์
ค่า อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

 

Visitors: 1,510