CK210 ทัวร์เชียงคาน วัดเนรมิต พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย 2วัน1คืน 3,200 บาท เดินทางโดยรถตู้ VIP


วันแรก กทม.- เลย

20.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม. หอการค้า

20.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางออกสู่ จ.เลย

วันที่สอง ภูเรือ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย ถนนคนเดินเชียงคาน

05.30 น. เดินทางภูเรื่อ ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่สวยงาม ชมผาโหลนน้อย ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม จุดชมวิวเดโช

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.00 น.  นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมายัง วัดเนีรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีอุโบสถที่ทำด้วยศิลาแลงภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลองโดยด้านหลังอุโบสถยังเป็นที่เก็บสังขารของเจ้าอาวาสที่สร้างอุโบสถหลังนี้ หลังจากนั้นมาที่ พระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นพระธาตุที่สร้างโดย พระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งสร้างในสมัยพม่าเรืองอำนาจเพื่อเป็นสักขีพยานจะไม่ลุกล้ำดินแดนต่อกันและจะร่วมกันช่วยปกป้องบ้านเมืองของตน ท่านใดที่เดินทางไปพระธาตุศรีสองรักไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือนำเครื่องไหว้ที่มีสีแดงไปบูชาเพราะมีความเชื่อว่า สีแดงเปรียบเสมือนเลือดเนื้อของการต่อสู้

09.30 น . เดินทางไปยังวัดโพนไพนชัย หรือพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอด่าซ้ายถูกสร้างขึ้นพร้อมพระธาตุศรีสองรักประเพณีสำคัญของวัดโพนชัย คืองานบุญหลวง งานนี่จะมีผีตาโขนออกมาเดินขบวนกัน เป็นประเพณีชื่อดังของเมื่องด่านซ้าย และนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางออกไปยัง ท่าลี่ ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว แวะชมตลาดการค้าชายแดน จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุสัจจะปละกลับเข้าสู่เชียงคาน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

15.00 น. เดินทางถึงเชียงคานนำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศไทยลาวไปยังแก่งคุ้ดคู้ สาเหตุที่เรียกว่าแก่งคุ้ดคู้เพราะลัษณะน้ำของที่นี่เวลากระทบกับหินจะมีละกษณะคู้ไปคู้มา และขึ้นจากเรื่อเพื่อซื้อของฝากบริเวณแก่งคุ้ดคู้ ของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ มะพร้าวแก้ว ที่มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม เกรดเอ และเกรดบี ให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อและเที่ยวชมภูควายเงิน ภูผาแบ่น

17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก เชียงคานเกสเฮาส์ที่พักรูปแบบโฮมสเตย์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังจากนั้นให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกชมซื้อเลือกสินค้าที่ถนนคนเดินเชียงคานและถ่ายรูปกับบรรยากาศกับถนนคนเดินที่เชียงคาน

21.00 น. พักผ่อนตามอัทยาศัย

วันที่สาม ภูทอก ตักบาตรข้าวเหนียว สวนหินผางาม วัดศรีคุณเมือง

05.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางขึนสู่ ภูทอกซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์ได้อย่างสวยงาม พร้อมกับทะเลหมอก

06.00 น. เดินทางลงจากภูทอกพาคณะทัวร์ทุกท่านตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณถนนคนเดินของเชียงคาน (ค่ากระติบข้าวเหนียวลูกค้าจ่ายเอง)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หรือคุณหมิงเมืองไทย

08.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดศรีคุณเมือง ชมศิลปะแบบลาวในการสร้างวัดหน้าบันพระอุโบสถและลวดลายไม้งดงาม ฝาผนังเขียนด้วยช่างไม่โบราณเป็นศิลปะลาวหลังจากนั้นเดินทางไปต่อกันที่สวนหินผางามท่านจะได้ชมหินลักษณะแปลกตาในแต่ละจุดที่นักท่องเที่ยวเดิน้ที่ยวชมจะมีไกด์ท้องถิ่นคอยบรรยายลักษณะหิยให้ทุกท่านได้จินตนาการตาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น. หลังจากนั้น นำคณะทัวร์ทุกท่าน เดินทางกลับสู่ กทม.

21.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม. โดยสวสดิภาพ

 

อัตราค่าบรการท่านละ 3,200.-/ท่าน

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIPตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ๅ ล้าน บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าที่พัก 1 คืน

- ค่าล่องเรือแก่งคุ้ดคู้

Visitors: 1,498