KB110 ทัวร์กระบี่-ตรัง 3วัน2คืน 5,900 บาท นอนกระบี่1คืน นอนตรัง 1คืน รวมทุกอย่างจากกรุงเทพ


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30 พร้อมกันที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก

19.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกระบี่ ด้วยรถบัส

วันที่สอง กระบี่-ทะเลแหวก-เกาะปอด-เกาะไก่-เกาะทับ-เกาะหม้อ

06.30 ฟ้าสางที่จ.กระบี่พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พักที่โรงแรมกระบี่ ห้องละ2ท่าน)

08.30 ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหากนพรัตน์ นำท่านลงเรือ speed boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (unseen) ชมเกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน 

ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพีนำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี (มื้อที่2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูประการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกัยต่อที่เกาะไม้ไผ่ และชมสุสานหอย 45 ล้านปี 

ตอนเย็นๆนำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามสบาย เข้าที่พัก

19.00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม เกาะกานดาน-เกาะมุก-เกาะเชือก-เกาะม้า

07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4) จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือหาดปากเมง

09.30 นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูประการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะมุก นำท่าชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (unseen)

12.00 บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูประการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิด ที่เกาะเชือก และเกาะม้ากันให้จุใจ สมคสรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง หรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย(กรณีพักหาดปากเมง)

19.00 บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ถ้ำเลเขากอบ-สระมรกต-น้ำตกร้อน

07.00 บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อที่7) หลังอาหารนำท่าชอปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้น

ออกเดินทางสู่ สระมรกต

12.00 บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต (มื้อที่8) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ สู่สระมรกต(unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสีนสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้งและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชมน้ำตกร้อน

(unseen in thailand)ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

19.00 แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง

20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

05.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

ค่ารถ

ค่าที่พัก 2คืน (พักโรงแรม 2คืน ตามรายการที่ระบุ)

ค่าอาหาร8มื้อ

ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่ามัคคุเทศกืตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,500