KB110FD ทัวร์กระบี่ 3วัน2คืน 8900 บาท บินแอร์เอเชีย แพคเกจทัวร์กระบี่ เที่ยวทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ แช่น้ำตกร้อน


วันแรก ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
จ5.00 คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ
06.20 นำคระทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3227
08.00 ถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ speed baot ออกเดินทางสุ่
 ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (unseen) ชมเกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค(มื้อที่1) หลังอาหารพักผ่อนเล่นน้ำกันตามสบายจากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับฝั่ง นำท่านเดินทางไปชมสุสานหอย 75 ล้านปี 
18.00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย
 
วันที่สอง เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า
09.30 นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาสัยจากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของถ้ำมรกต (unseen)
12.00  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่4) หลังอาหารนำท่านอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิด ที่เกาะเชือก และเกาะม้ากันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง และถ่ายรูปพระอาทิตย์ยามเย็นสวยๆบริเวณชายหาดปากเมง หรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย(กรณีพักหาดปากเมง)
19.00 บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ (มือที่5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
07.00 บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อที่6) หลังอาหารนำท่าชอปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้น
ออกเดินทางสู่ สระมรกต
12.00 บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต (มื้อที่7) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ สู่สระมรกต(unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสีนสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้งและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชมน้ำตกร้อน
(unseen in thailand)ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามสบาย ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน
18.00 จากนั้นนำคณะทัวร์เช็คอินที่สนามบินนานาชาติกระบี่
19.55 นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3222
21.10 ถึงกทม.ส่งคฯะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตรานี้รวม
ค่ารถ
ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2คืน ตามรายการที่ระบุ)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่ามัคคุเทศกืตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,510