SS121 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย 3วัน 2คืน 6,900 บาท จาก กทม.รถบัส


วันที่1 กรุงเทพ-พังงา 
18.00น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊มปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.30น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี
วันที่2 หมู่เกาะสุรินทร์-อ่าวแม่ยาย-แหลมช่องขาด
07.30น. บริการอาหารเช้า พร้อมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือคุระบุรี
08.30น. นำท่านลงเรือเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ณ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ ชมทัศนียภาพช่องเขาขาด จากนั้นนำท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารที่นี่จะปรุงสดๆ โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จากนั้นนำท่านดำผิวน้ำที่ จากนั้นช่วงบ่ายเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรกกันที่ อ่าวแม่ยาย จากนั้นดำน้ำกันอย่างจุใจที่ แหลมช่องขาด บริเวณนี้จะมีปลาสินสมุทรและปลาผีเสื้อรวมทั้งปะการัง ดำน้ำกันจุใจกับขุดดำน้ำที่สวยที่สุดในช่วงบ่ายแบบเต็มๆ 
เย็น บริการอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชายหาด
วันที่3 อ่าวผักกาด-อ่าวสับปะรด-หินแพ 
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเริ่มต้นออกไปดำผิวน้ำตามจุดต่างๆ เริ่มต้นด้วย อ่าวผักกาด เป็นอ่าวที่มีปะการังหลากหลายชนิดในพื้นที่แคบๆ พบทั้งปะการังก้อน แผ่นตั้ง แผ่นนอน เขากวาง นอกจากนั้นสามารถชมปลาเกือบทุกชนิดของหมู่เกาะสุนรินทร์ได้ที่อ่าวแห่งนี้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน นำท่านดำผิวน้ำต่อด้วย จุดดำน้ำหินแพบริเวณนี้จะพบปลาสวยงามและแนวปะการังเขากวาง ต่อด้วยอ่าวสับปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ
เย็น บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชายหาด
วันที่4 อ่าวสุเทพ-อ่าวไม้งาม
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านดำน้ำอ่าวสุเทพ เป็นยอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะนี้ มีแนวปะการังยาวถึง 1,200เมตรและเป็นอ่าวที่ค่อนข้างสงบ ต่อด้วยอ่าวไม้งาม ( หรือสามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนแทนการดำผิวน้ำก็ได้ครับ) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจเตรียมเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งคุระบุรี สมควรแก่เวลา นำคณะทัวณ์เดินทางกลับถึงท่าเรือ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวณ์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่5 พังงา - กรุงเทพ
04.00น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพ 
 
ราคาท่านละ 6,900 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
- ค่ารถบัส นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว ( ห้องะ 2- 4 ท่าน ) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ 
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ( ตามกรมธรรม์ )
Visitors: 1,510