SS120 ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบางู เกาะปายู 3วัน 2คืน 6,900บาท จาก กทม.รถบัส


วันที่1 กรุงเทพ – พังงา
18.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.30 น. จากนั้นออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เขาหลัก จ.พังงา
วันที่2 หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบางู เกาะปายู เกาะเมียง
07.30 น. บริการอาหารเช้า พร้อมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat จากนั้นนำท่าน ลงเล่นน้ำ ชมฝูงปลา โตๆ บริเวณเกาะ 9(เกาะบางู) ชมความงามของ หินเรือใบ ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) จากนั้นเดินทางสู่ เดินทางสู่เกาะ 7(เกาะปายู) ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลาน้อยใหญ่นานา เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) 
เย็น นำท่านไปเล่นน้ำที่ หาดนุ้ย และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารอุทยาน จากนั้นนำท่านชมปูไก่ และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"
วันที่3 หมู่เกาะสิมิลัน 
เช้า บริการอาหารเช้า นำคณะทัวร์ดำผิวน้ำตามจุดดำผิวน้ำด้วยเรือนำเที่ยวระหว่างเกาะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำคณะทัวร์ดำผิวน้ำกันอย่างจุใจ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นตามชายหาดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
วันที่4 หมู่เกาะสิมิลัน ลานข้าหลวง
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานข้าหลวง ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมเก็บสัมภาระ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่5 พังงา กรุงเทพ
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
ราคา 6,900 บาท
 
แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 24 ท่าน) หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 8 มื้อ 
ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
รวมค่ามัคคุเทศก์
รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510