SS222FD ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเมียง 3วัน 2คืน 8,900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน


วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้อนรับ 
06.20 น. คณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3001
07.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางขึ้นเขารังเพื่อชมทัศนียภาพของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส โดยเฉพาะซอยรมณีย์ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเยือน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหรือวัดไชยธาราม จากนั้นเดินทางไปหอชมวิวเขาขาด ที่สามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพเกาะภูเก็ตที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลอง แหลมพันวา เกาะสิเหร่ เกาะเล็กเกาะน้อย เรือประมง เรือสำราญ รวมทั้งตัวเมืองภูเก็ต 
เย็น บริการอาหารเย็น จากนั้นเดินทางกลับมาพักที่เขาหลัก ระหว่างทางแวะถ่ายรูปยามเย็นที่สะพานสารสิน
ค่ำ เข้าที่พัก ที่เขาหลัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่2 หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบางู เกาะปายู เกาะเมียง
07.30 น. บริการอาหารเช้า พร้อมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat จากนั้นนำท่าน ลงเล่นน้ำ ชมฝูงปลา โตๆ บริเวณเกาะ 9(เกาะบางู) ชมความงามของ หินเรือใบ ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) จากนั้นเดินทางสู่ เดินทางสู่เกาะ 7(เกาะปายู) ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ฝูงปลาน้อยใหญ่นานา
เดินทางสู่เกาะ 4(เกาะเมียง) 
เย็น นำท่านไปเล่นน้ำที่ หาดนุ้ย และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารอุทยาน จากนั้นนำท่านชมปูไก่ และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"
วันที่3 หมู่เกาะสิมิลัน 
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานข้าหลวง ชมทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านดำผิวน้ำชมปะการัง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมเก็บสัมภาระ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
20.30 น. นั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินนานาชาติภุเก็ต
21.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม. จากสนามบินนานาชาติภุเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3012
22.55 น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
ราคา 8,900 บาท 
 
แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถรถตู้ปรับอากาศ /ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 24 ท่าน) หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 7 มื้อ 
ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
รวมค่ามัคคุเทศก์
รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510