HY224FD ทัวร์สงขลา แหลมสิมิหลา 3วัน 2คืน 8,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน


วันที่1 แหลมสมิหลา ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เขาตังกวน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เกาะยอ
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้อนรับ 
06.30 น. คณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่หาดใหญ่โดยสายการบิน แอร์เอเซีย 
08.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางเที่ยวแหลมสมิหลาถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกจากนั้นเดินทางไปชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำที่สวนสองทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นเขาตังกวน ชมจุดชมวิวเมืองสงขลา
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่า 100 ปี นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา แวะไหว้พระวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์
18.00 น. เดินทางไปเกาะยอขึ้นสพานเปรมชมทัศนีภาพของทุ่งน้ำ ชมวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเกาะยอและชมบรรยากาศยามเย็น จากนั้นเข้าพักโฮมสเตย์เกาะยอ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบชาวบ้าน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 Hatyai Ice Dome Hatyai Cable Car พระพุทธมงคลมหาราช ตลาดกิมหยง 
07.00 น. บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ นำท่านเข้าเมืองน้ำแข็ง Hatyai Ice Dome ซึ่งข้างใน จะมีอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักโดยช่างมืออาชีพชาวจีน เมืองฮาบิน นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ชมประติมากรรมน้ำแข็งจุใจ จากนั้นออกจากเมืองน้ำแข็งเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปนั่งกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธมงคลมหาราช จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในไปนมัสการพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อพระพุทธหัตถมงคล จากนั้นนำท่านไปช็อบปิ้งตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก และแวะตลาดสันติสุข ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นตลาดใหญ่เหมือนตลาดกิมหยงแต่จะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำคณะทัวร์เดินตลาดน้ำคลองแห ค่ำ เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่ง
07.00 น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำคณะเดินทางไป ถ้ำภูผาเพชร ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากภายในถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงกลางถ้ำเป็นลานกว้างมองขึ้นไปด้านเพดานถ้ำจะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยระยิบระยับเหมือนประดับด้วยเพชร ถือได้ว่าเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและใหญ่ติดอันดับ ๔ ของโลก จากนั้นเดินทางกลับที่พักเล่นน้ำตกวังสายทอง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบปักใต้ จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไป ณ จุดล่องแก่ง เริ่มต้นการผจญภัยไปตามลำน้ำ ชมธรรมชาติสนุกไปกับการล่องแก่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
17.20 น. นั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินหาดใหญ่
17.40 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม. จากสนามบินหาดใหญ่โดยสายการบินแอร์เอเซีย 
19.05 น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
ราคา 8,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 2 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 7 มื้อ 
ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
รวมค่ามัคคุเทศก์
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท

<p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;"><img src="/images/editor/songkhla/songkhla5.jpg" alt="" width="100%" /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">วันที่1 กรุงเทพ สงขลา</span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่หาดใหญ่</span></p><p><span style="font-size: 12pt;"><img src="/images/editor/songkhla/songkhla1.jpg" alt="" width="100%" /></span></p><p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">วันที่2 แหลมสมิหลา ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เขาตังกวน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เกาะยอ</span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">เช้า บริการอาหารเช้า เที่ยวแหลมสมิหลาถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกจากนั้นเดินทางไปชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำที่สวนสองทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นเขาตังกวนชมจุดชมวิวเมืองสงขลา</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่า 100 ปี นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา แวะไหว้พระวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">เย็น เดินทางไปเกาะยอขึ้นสพานเปรมชมทัศนีภาพของทุ่งน้ำ ชมวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเกาะยอและชมบรรยากาศยามเย็น จากนั้นเข้าพักโฮมสเตย์เกาะยอ&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบชาวบ้าน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย</span></p><p><span style="font-size: 12pt;"><img src="/images/editor/songkhla/songkhla2.jpg" alt="" width="100%" /></span></p><p><span style="color: #33cccc;"><strong><span style="font-size: 12pt;">วันที่3 Hatyai Ice Dome Hatyai Cable Car พระพุทธมงคลมหาราช ตลาดกิมหยง&nbsp;</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt;">เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ นำท่านเข้าเมืองน้ำแข็ง Hatyai Ice Dome ซึ่งข้างใน จะมีอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักโดยช่างมืออาชีพชาวจีน เมืองฮาบิน นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ชมประติมากรรมน้ำแข็งจุใจ จากนั้นออกจากเมืองน้ำแข็งเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปนั่งกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธมงคลมหาราช จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในไปนมัสการพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อพระพุทธหัตถมงคล จากนั้นนำท่านไปช็อบปิ้งตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก และแวะตลาดสันติสุข ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นตลาดใหญ่เหมือนตลาดกิมหยงแต่จะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">เย็นบริการอาหารเย็น จากนั้นนำคณะทัวร์เดินตลาดน้ำคลองแห ค่ำ เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย</span></p><p><span style="font-size: 12pt;"><img src="/images/editor/songkhla/songkhla3.jpg" alt="" width="100%" /></span></p><p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">วันที่4 ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง ล่องแก่ง</span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">07.00 น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำคณะเดินทางไป ถ้ำภูผาเพชร ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากภายในถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงกลางถ้ำเป็นลานกว้างมองขึ้นไปด้านเพดานถ้ำจะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยระยิบระยับเหมือนประดับด้วยเพชร ถือได้ว่าเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและใหญ่ติดอันดับ ๔ ของโลก จากนั้นเดินทางกลับที่พักเล่นน้ำตกวังสายทอง</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบปักใต้ จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไป ณ จุดล่องแก่ง เริ่มต้นการผจญภัยไปตามลำน้ำ ชมธรรมชาติสนุกไปกับการล่องแก่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ</span></p><p><span style="font-size: 12pt;"><img src="/images/editor/songkhla/songkhla4.jpg" alt="" width="100%" /></span></p><p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">วันที่5 สตูล กรุงเทพ</span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12pt;">ราคา 5,900 บาท</span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">อัตรานี้รวม</span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่ารถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่าอาหาร 9 มื้อ&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">รวมค่ามัคคุเทศก์</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท&nbsp;</span></p>

Visitors: 1,510