PT210 ทัวร์พัทยา 2 วัน 1 คืน 2,500 บาท (นอน พัทยา 1 คืน) เกาะล้าน ชมอัลคาซ่าร์โชว์ สวนนงนุช ตลาดน้ำสี่ภาค เดินทางโดยรถตู้


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – พัทยา – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน
07.00 น พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า(คลิ๊กดูจุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
10.30 น. นำท่านเดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย นำท่านลงเรือใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะล้าน เดินทางถึงเกาะล้าน นำท่านรับประทานเที่ยง(มื้อที่ 1) บนเกาะ หลังอาหารให้เวลาแก่ท่านได้พักผ่อนและอิสระกับกิจกรรมต่างตามความสมัครใจ หรือจะ เล่นน้ำทำกิจกรรมทางน้ำตามอัธยาศัย อาทิเช่น บาบาน่าโบ๊ท ( กิจกรรมต่างๆนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ในตัวพัทยา เช็คอินเข้าที่พัก
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชมโชว์สุดพิเศษ ด้วยความอลังการ แสง สี เสียง ของสาวประเภทสอง ที่ อัลคาซ่าร์โชว์
19.50 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเดิน WALKING STEERT ถนนคนเดินยามราตรีที่คึกคักที่สุดของเมืองพัทยา ท่านจะได้สัมผัส กับบรรยากาศ แสง สี เสียง และเสียงการต้อนรับของพนักงาน บาร์ ต่างๆ
22.30 น. เหมาะสมแก่เวลา นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องราตรีตามความสมัครใจ
วันที่สอง พัทยา- สวนนงนุช – ตลาดน้ำสี่ภาค – กรุงเทพ
07.00 น รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทาง มุ่งหน้าสู่สวนนงนุช. ชมการแสด ระบำของภาคต่าง ๆ และพาท่านชมโชว์การแสดงของช้างแสนรู้ ที่ให้ทำอะไรก็ทำได้ตามคำสั่ง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหาร
12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปตลาดน้ำสี่ภาค ให้เวลาอิสระในการเดินชมสิ้นค้า ช๊อป ชม ชิม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ส่งด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มิรู้ลืม
 
ราคาท่านละ 2,500 บาท (10ท่าน)
ราคาท่านละ 1,900 บาท (40ท่าน)
 
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยว
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
เเนะนำโปรเเกรมทัวร์พัทยา
Visitors: 1,500