PM1FD ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน 11,900 บาท จากกทม.โดยเครื่องบิน

วันที่หนึ่ง กทม ย่างกุ้งหงสาวดีวัดไจ๊คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนองคิมปูแค้มป์พระธาตุอินทร์แขวน
ช่วงเช้า คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA(FD) ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 
คณะเดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง(ย่างกุัง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค จากนั้นนำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูปที่วัดไจ้คะวาย
ช่วงเที่ยว บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่1)(กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ1ตัว) จากนั้นนำท่านเข้าชมพระธาตุที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา นมัสการ ณ จุดอธิฐานอันศักดิ์สิทธิ์
และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู้เมืองไจ้โท แห่งฐมอญเดินทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน
ช่วงบ่าย ชมคิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจำทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
ช่วงเย็น บริการอาหาร(มื้อที่2)
ช่วงค่ำ พักที่ KYAIKHTO HOTEL,YOE YOE LAY HOTELหรือเทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.
 โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotelจะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง
ช่วงเช้า  ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน ของใส่บาตรท่านสามารถซื้อได้ที่นี่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาบริการขายให้ บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ จากนั้น เปลี่ยนรถถึงคิมปุนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ไม้แกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ตามอัธยาศัยจากนั้นนำชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นพร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)(กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ให้ท่านขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยจากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน 
เพื่อสักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจากนั้นนำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองนำท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที่เชื่อว่าจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรูหรือพระพยุงโชคชะตา และพระสุริยันจันทราขอพรเรื่องธุรกิจให้สมหวังดังปรารถนา
บริการอาหารเย็น(มื้อที่5)จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญาพระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต วัดบารมีกรุงเทพ
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่6)จากนั้นเดินทางสู่เมืองสิเรียมนำท่านล่องเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน
ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่7) (พิเศษเป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร)
ช่วงบ่ายจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊กอองซานหรือ ตลาดสก๊อตเป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า (ท่านใดซื้อสินค้าที่มีราคาสูงต้องรบกวนเก็บใบเสร็จไว้ทุกร้าน,ทุกครั้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดบารมีเพื่อนำพระธาตุไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล 
จากนั้นบริการอาหารเย็นเมนุก๋วยเตี๋ยว(มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)
ช่วงค่ำ ออกเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD285คณะเดินทางถึง กทม สนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ
 
 
แพคเกจนี้รวม
ค่า ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ไปกลับ
ค่า โรงแรม 2 คืน
ค่า รถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพม่า
ค่า อาหารตามระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม 
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
Visitors: 1,510