LT110A ลาวใต้ ช่องเม็ก ปากเซ จำปาสัก 3วัน 2คืน เริ่มจากจ.อุบลราชธานี โดยรถโค้ช

วันแรก : อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - ปากเซ - จำปาสัก 

xx.00 น. : ทีมงานต้อนรับคณะทัวร์หน้าด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เดินทางโดยรถตู้(TOYOTA COMMUTER D4D)

09.00 น. : ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว

10.30 น. : ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดนในอดีต

11.00 น. : นั่งรถชมเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวงวัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้ามแม่น้ำเซโดน

12.00 น. : รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเมืองปากเซ  (มื้อที่ 1)

14.00 น. : เดินทางสู่เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลกปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรกและมีการต่อเติมในสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มีศยัมภูลึงค์ ศิวลึงค์ธรรมชาติ หรือศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรพต ชาวลาวเรียกว่า"ภูเก้า" ตำนานจีนเรียก"ภัทเรศวร"

18.30 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 2)


วันที่สอง : ปากเซ - เมืองโขง

06.30 น. : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

11.00 น. : นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีสันดรมหานครของพญานาค เกาะใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ชมน้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำและเจดีย์ของพระยาคูขี้หอมอันเก่าแก่ 

12.00 น. : รับประทานอาหารริมมหานทีสีทันดร (มื้อที่ 4)

14.30 น. : ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่าเปรียบเสมือน"ไนแอการาแห่งเอเชีย"

15.30 น. : ชมต้นไม้มณีโคตร ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่นตระหง่านบนหน้าผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราด

18.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 5) เข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย


วันที่สาม : ปากเซ - ปากซอง - บาเจียง - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

06.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบาเจียง (มื้อที่ 6)

08.00 น. : เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองที่จัดสร้างแสดงไว้

09.00 น. : ออกเดินทางขึ้นเขาเขตหนาวสู่เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

11.00 น. : ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน 

12.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 7)

13.00 น. : แวะตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. : ถึงด่านช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. : ออกเดินทางจากด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี แวะซื้อหมูยอ และส่งคณะด้วยความประทับใจราคาท่านละ 3,500 บาท


อัตรานี้รวม :

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

รวมค่าผ่านแดนไปลาว

ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง, มหานทีสีทันดร

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,533