LT111 ทัวร์ลาวใต้ น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง 2วัน 1 คืน เริ่มจากกทม. โดยรถโค้ช

วันแรก : กรุงเทพฯ อุบลราชธานี

19.30 น. นัดพบกันที่ปั้มปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่จ.อุบลราชธานี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP

วันที่สอง : ช่องเม็ก ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง จำปาสัก 

06.00 น. ถึงเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 1)

08.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว

09.30 น. ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดนในอดีต

10.30 น. นั่งรถชมเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวงวัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้ามแม่น้ำเซโดน

11.00 น. นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีสันดร มหานครของพญานาค เกาะใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ชมน้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำและเจดีย์ของพระยาคูขี้หอมอันเก่าแก่ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)

15.00 น. ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่าเปรียบเสมือน"ไนแอการาแห่งเอเชีย"

17.00 น. แวะตลาดนัดกม.13 ดูวิถีชีวิต และเลือกซื้อเนื้อสัตว์ป่า อาหารพื้นบ้าน 

18.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 3) เข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ปากเซ ปากซอง บาเจียง ช่องเม็ก อุบลราชธานี

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบาเจียง (มื้อที่ 4)

08.00 น. เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองที่จัดสร้างแสดงไว้

09.00 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเขตหนาวสู่เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

11.00 น. ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน 

12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 5)

13.00 น. แวะตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. ถึงด่านช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจากด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่จ.อุบลราชธานี (มื้อที่ 6)(คณะทัวร์จ่ายเอง)

19.00 น. แวะซื้อหมูยอของฝากเมืองอุบล จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สี่ : กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ทีมงานส่งคณะด้วยความประทับใจ

ราคาต่อท่านละ 3,670 บาท

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ค่าอาหารทุกมื้อ (5 มื้อ)

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

รวมค่าผ่านแดนไปลาว

ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง ,มหานทีสีทันดร

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง
การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ
เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

โปรแกรมแนะนำ

รหัส LT111A ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 2วัน 1คืน 2,420 บาท ด่านช่องเม็ก รถบัส

รหัส LT211 ทัวร์ลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง 2วัน 1คืน 3,900 บาท จากกทม.โดยรถตู้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนที่บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม

 

แผนที่บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา

Visitors: 2,487