LT111 ลาวใต้ น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง 2วัน 1 คืน เริ่มจากกทม. โดยรถโค้ช

วันแรก : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

19.30 น. : นัดพบกันที่ปั้มปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่จ.อุบลราชธานี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP


วันที่สอง : ช่องเม็ก - ปากเซ - น้ำตกหลีผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง - จำปาสัก 

06.00 น. : ถึงเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 1)

08.00 น. : ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว

09.30 น. : ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดนในอดีต

10.30 น. : นั่งรถชมเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวงวัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้ามแม่น้ำเซโดน

11.00 น. : นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีสันดรมหานครของพญานาค เกาะใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ชมน้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำและเจดีย์ของพระยาคูขี้หอมอันเก่าแก่ 

12.00 น. : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)

15.00 น. : ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่าเปรียบเสมือน"ไนแอการาแห่งเอเชีย"

17.00 น. : แวะตลาดนัดกม.13 ดูวิถีชีวิต และเลือกซื้อเนื้อสัตว์ป่า อาหารพื้นบ้าน 

18.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 3) เข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย


วันที่สาม : ปากเซ - ปากซอง - บาเจียง - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

06.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบาเจียง (มื้อที่ 4)

08.00 น. : เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองที่จัดสร้างแสดงไว้

09.00 น. : ออกเดินทางขึ้นเขาเขตหนาวสู่เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

11.00 น. : ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน 

12.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 5)

13.00 น. : แวะตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. : ถึงด่านช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. : ออกเดินทางจากด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็นที่จ.อุบลราชธานี (มื้อที่ 6)(คณะทัวร์จ่ายเอง)

19.00 น. : แวะซื้อหมูยอของฝากเมืองอุบล จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่สี่ : กรุงเทพฯ

05.00 น. : ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ทีมงานส่งคณะด้วยความประทับใจ


ราคาต่อท่านละ 3,670 บาท


อัตรานี้รวม :

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ค่าอาหารทุกมื้อ (5 มื้อ)

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

รวมค่าผ่านแดนไปลาว

ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง ,มหานทีสีทันดร

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,510