LT111A ทัวร์ลาวใต้ 2วัน 1คืน เริ่มจากอุบล โดยรถโค้ช

วันที่หนึ่ง : ช่องเม็ก - ปากเซ - น้ำตกหลีผี - คอนพะเพ็ง - จำปาสัก 

xx.00 น. : รับคณะที่หน้าด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ

09.00 น. : ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดนในอดีต

10.30 น. : นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีสันดรมหานครของพญานาค เกาะใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ชมน้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำและเจดีย์ของพระยาคูขี้หอมอันเก่าแก่ 

12.00 น. : รับประทานอาหารริมมหานทีสีทันดร (มื้อที่ 1)

15.00 น. : ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่าเปรียบเสมือน"ไนแอการาแห่งเอเชีย"

17.00 น. : แวะตลาดนัดกม.13 ดูวิถีชีวิต และเลือกซื้อเนื้อสัตว์ป่า อาหารพื้นบ้าน 

18.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 2) เข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย


วันที่สอง : ปากเซ - ปากซอง - บาเจียง - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

06.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบาเจียง (มื้อที่ 3)

08.00 น. : เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองที่จัดสร้างแสดงไว้

09.00 น. : ออกเดินทางขึ้นเขาเขตหนาวสู่เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

11.00 น. : ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน 

12.00 น. : รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 4)

13.00 น. : แวะตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. : ถึงด่านช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน สิรค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. : ส่งคณะที่ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานีด้วยความประทับใจ 


ราคาท่านละ 2,420 บาท


อัตรานี้รวม : 

ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ค่าอาหารทุกมื้อ (4 มื้อ)

น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

ค่าเรือ และรถท้องถิ่น

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

ค่าผ่านแดนไปลาว

Visitors: 1,533