CD211A ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด 2วัน 1คืน 4,900 บาท จากด่านอรัญ รถตู้ พัก4ดาว

วันแรกทัวร์กัมพูชา : ปอยเปต เสียมราฐ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
06.30น. รับคณะทัวร์ที่ ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจสอบเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ถึงด่านตม. กัมพูชาขึ้นรถบัส บขส.กัมพูชา เพื่อไปถ่ายรถ จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา 
10.30น. เดินทาง จ.เสียมราฐ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ค องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองจองชาวเสียมราฐมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดกปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่ 
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองเสียมราฐ (มื้อที่1) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
14.30น. เดินทางถึง จ.เสียมราฐ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า 
19.00น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน

วันที่สอง เสียบราฐ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กทม. . 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00น. ออกเดินทางนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงามและหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีนูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลงกวนเกษียณสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเจศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวัด (Ankor Wat)ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งถภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือประมาณ 840 ปี ก่อนโดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก 
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
13.30น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชมปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนอรัญประเทศ
16.00น. ถึงด่านอรัญประเทศ ทำพิธีการผ่านด่านข้ามแดนเข้าสู่ จ.สระแก้วทีมงานส่งคณะทัวร์โดยสวัสดิภาพ 
 
ราคาท่านละ 4900 บาท

 แพ็คเก็จนี้รวม
ท่านละ 4,900 บาท ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000
รถบัสตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อ (4 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์กัมพูชา 

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์
Visitors: 1,533