CD214A แพคเกจทัวร์เสียมเรียบ โตนเลสาบ 2วัน 1คืน 4700 บาท จากด่านช่องจอม รถตู้

วันแรก ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ เสียมเรียบ 

07.30น. รับคณะทัวร์ที่ด่านช่องจอมนำคณะทัวร์ทุกท่านตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ถึงด่านตม.กัมพูชา จากนั้นเปลี่ยนรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทาง สู่ จ.เสียมราฐ 

10.30น. เดินทางถึง จ.เสียมราฐ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมราฐมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่

12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองเสียมราฐ (มื้อที่1) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ

14.30น. เดินทางถึง จ.เสียมราฐ จากนั้นนำล่องเรือ ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามในโตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า 

19.00น. บริการอาหารเย็นภัตตาคาร (มื้อที่2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมากพร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน 


วันที่สอง เสียบราฐ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กทม.

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.00น. ออกเดินทางนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึง กับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวัด (Angkor Wat)ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก 

12.30 น. รับประทานอาหารที่ เมืองเสียมเรียบ (4) 

13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชมปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนอรัญประเทศ 

16.00 น. ถึงด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ทำพิธีการผ่านด่านข้ามแดนเข้าสู่ จ.สุรินทร์ ทีมงานส่งคณะทัวร์โดยสวัสดิภาพ 


ราคานี้รวมกัมพูชา 

ท่านละ 4,700บาท ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000

รถตู้ปรับอากาศ

ค่าที่พัก 1 คืน

ค่าอาหารทุกมื้อ (4 มื้อ)

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

มัคคุเทศก์กัมพูชาธรรม์)


ราคานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

Visitors: 1,534