SN003สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน จากเชียงใหม่ / เชียงราย บินตรงสู่เชียงรุ้ง ด้วยสายการบิน

เชียงใหม่/เชียงราย-สนามบินเชียงรุ้ง DR5022 - วัดหลวงเมืองลื้อ - พิพธภัณฑ์ - จอม9 12เชียง - น้ำพุดนตรี (-/L/D)

08.50 น. พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/เชียงราย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

09.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5054/DR5022 (11:40) (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

13.00 น. ถึงสนามนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airpot เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ต้นกำเนิดของอารยธรรมไทยลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดหลวงเมิองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุนและก่อสร้างโยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ด้วยเงินลงทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่

สถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ชาวไต หรือชาวไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ นอกเหนือจากที่เราสามารถสืบค้นจาก "ชุมนุมพระคัมภีร์อักษรธรรมใบลาน" โดยเป็นพระคัมภีร์ใบลานของนิกายเถราวาทที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามในสิบสองปันนา ที่ได้รับการรวบรวมชำระขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ครบถ้วนที่สุด แล้วพิมพ์เป็นอักษรไทลื้อเก่า อักษรไทลื้อใหม่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมเป็น 6 ภาค เชื่อว่าวัดหลวงเมืองลื้อจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องฃื่อของสิบสองปันนาในอนาคต ไม่ใฃ่สำหรับชาวพุทธนิกายเถรวาทเท่านั้น อันเนื่องจากวัดนนี้ได้สร้างอย่างสวยงามบนเนื้อที่หลายพันไร่รืมเชิงเขา โดยผสมผสานระหว่างศิลปะพุทธทั้งหินยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ ตัววัดจะมีท้าวจตุรบาลแบบจีนยืนตระหง่านอยู่สุดทางเชิงบันไดนาค ตรงกลางของที่พักช่วงแรกจะเป็นที่สถิตของพระพรมสี่หน้าองค์ทองอร่ามที่สวยงาม ถัดขึ้นไปพระพุทธรูปปางประสูติ ซึ่งเป็นรูปปั้นเด็กเพียงผ้าคลุมกายพองามประทับยืนชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าและลงดิน เหมือนลักษณะเป็นปริศนาธรรมให้ได้ขบคิด ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทลื้อ พม่า ลาว แถมยังมีลวดลายคล้ายกับลายประจำยามและลายขนดแบบของไทยสอดแทรกอยู่ ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่เล่าเรื่องประวัติตั้งแต่การประสูติจนถึงปรินิพาน การผสมผสานของนิกายเถรวาทมหายานแบบจีนและทิเบตยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อเริ่มพิธิเบิกเนตร โดยเริ่มด้วยการสวดของพระนิกายมหายานแบบจีนก่อน แล้วตามด้วยการสวดของพระทิเบต และสุดท้ายเป็นการสวดของพระนิกายเถรวาททั้ง 108 รูป ที่รัฐบาลจีนเชิญจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนายูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในสถานบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกเมืองเชียงรุ้ง พื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์นี้รวมทั้งสามชั้น ชั้น 1 เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์สิบสแงปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น 3 เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดงดิบชื้นสัตว์และพืชต่างๆนานๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนามที่ดีที่สุด

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ตั้งอยู่ที่ทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมไปถึงอาคารที่เป็ฯที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้งในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธฺภายในวัดไม่ขาดสาย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านชิม Yunnan Guo Qiao Mizian หรือ "หมี่จองหงวน" ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน ในยุคที่ยังมีการสอบจองหวงน โดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว(คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุปที่ร้อนมากอออกจากกันเพื่อคงรสชาติและความสกใหม่ของก๋วยเตี๋ยว 

หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจ เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสายคุนหมิง - กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่าง 600 ไร่ในศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น "อัญมณีแห่งเอเขีย" แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

นำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ

จากนั้นนำท่่านไปชม น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง เป็นการแสดงน้ำพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้ำโขงโดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง

21.00 น. จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม Vienna HOTEL**** หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดป่าเจย์ - บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา - ตลาดพื้นเมือง - สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง - โชว์พาราณสี (B L D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ วัดป่าเจย์ หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็ฯวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประะกอบศสสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโฐสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมไปถึงอาคารที่เป็ฯที่ตั้งของ วิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจย์ได้ว่าเป็นศาสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณไทลื้อ"ม่านหัวนา" ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหม฿บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขา และความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ หรือภาษาไทยดหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้

จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ สวนป่าดงดิบ หรือป่าเขตร้อนซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณืด้วยพืชพันธ์นานาชนิดนำท่านนั่งรถไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุดใจ 

จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิ การแสดงจฃของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ให้ทุกท่านชิม ขันโตกสไตล์ไทลื้อ อิ่มอร่อยกับน้ำพริก ไก่ย่าง แคบหมู พร้อมด้วยข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงาม ถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัย ที่ผสมผสานกับอาการสไตล์พื้นเมืองภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัว

19.00 น. นำท่านชมการแสดงโชว์พาราณสี เป็นชุดการแสดงที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของจีน โดยการแสดงนี้จัดขึ้นภายในโรงละครที่รองรับผู้ชมได้มากกว่า 500 คน มีการแสดงชุดต่างๆ มากว่า 10 ชุด โดยการแสดงในแต่ละชุดนั้นมีการจัดฉากการแสดงอย่างพิถีพิถันในการใช้ระบบ แสง สี เสียง ประกอบกับการแสดงที่ยอดเยี่่ยมและอลังการ นักแสดงจะคัดสรรทีมนักแสดงที่มีรูปร่างหน้าตาที่ใกล้าเคียงกันทั้งส่วนสูง ความสวยงามของใบหน้า ท่วงท่า และลีลาการเต้นรำที่อ่อนช้อย ชวนมอง การแสดงชุดต่างๆ เป็นการจำลองภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตำนาน เรื่องราวเกี่ยวกับชมกลุ่มน้อยในสิบสองปันนา โดยการจัดแสดงจะจัดขึ้นทุกวัน วันละรอบ หรือ 2 รอบ นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่สำรองที่นั่ง นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิบสองปันนาไม่ควรพลาดการแสดงชุดนี้ 

12.30 น. จากนั้น ส่งเข้าโรงแรม Vienna HOTEL**** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ส่งสนามบินเชียงรุ้ง - บินกลับเชียงใหม่ / เชียงราย (B) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 .น ส่งสนามบินเชียงรุ้ง 

08.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5023/DR5021) เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย 08.30/08.40 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม 

- ค่าที่พัก ระดับ 4* จำนวน 2 คืน

- รถปรับอากาศที่จีน

- ไกด์ท้องถิ่น จีนพูโไทย

- ค่าประกันค่าบัตรเข้าชม

- ค้าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ เชียงใหม่ - สิบสองปันนา

- น้ำดื่มวันละขวด

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าทำวีซ่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ค่าทิปของไกด์กับคนขับรถ 20 หยวน / วัน / ท่าน (จำนวนลูกค้า)

Visitors: 1,510