VN111A ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน 3วัน2คืน 3200 บาท รับหน้าด่านรถบัส

วันแรก ด่านลาวบาว เมืองดองฮา นครดานัง
07.00 ทีมงานรอรับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร,สถานีขนส่ง
07.30 เดินทางข้ามแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว2 ดำเนินการเอกสารข้ามแดนจากนั้นเดินทางสู่แขวงสะหวันนะเขตของลาว ชมบรรยากาศสองข้างทางของสปปลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว(ชายแดนเวียดนาม)พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1) จากนั้นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม. เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองดองฮา จุดนี้จะผ่านสะพานเฮื่องเรืองแม่น้ำเบนฮายจุดแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ซึ่งมีรูปปั้นแม่และลูกยืนรอพ่อกลับบ้านในสงครามเวียดนาม
13.00 จากนั้นเดินทางสู่นครดานัง ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6280 ม. หรือขึ้นยอดเขาฮายเวิน ระหว่างการเดินทางบนยอดเขาชมวิวทิวทัศน์สวยงามแวะถ่ายรูปแบบจุใจเที่ยวสบายๆไม่เร่งรีบ ถึงนครดานังเมืองที่ตั้งอยู่ตะวันตกของแม่น้ำหวานหรือที่รู้จักในทูแรน
18.00 เช็คอินเข้าที่พักแห่งนครดานังจากนั้นนำคณะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร(มื้อที่2) พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก

วันที่สอง ฮอยอัน หมู่บ้านหินอ่อน วัดเทียมหมุ พระราชวัง ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร
06.00 รับประทานอาหารที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานัง(มื้อที่3)จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่101โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผาน งดงามจริงๆจากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า400ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม
ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อน ที่ดีที่แห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่อ่าวลังโกพร้อมชมวิวเมืองดานัง(มื้อที่4) ช่วงบ่ายนำคณะชม วัดเทียนหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง7ชั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ เดินทางต่อไปยังพระราชวังไดโนยพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2348
ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงามลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีนโดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
16.00 ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบาของนครเว้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ ชิมอาหารพื้นเมืองของนครเว้(มื้อที่5)
19.00 จากนั้นนำคณะ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม หรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลงและโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก
20.30 เช็คอินเข้าที่พักที่เว้ พักผ่อนกรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สาม นครเว้ ด่านลาวบ่าว สะหวันนะเขต มุกดาหาร
06.00 รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ(มื้อที่6) 
07.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนที่ด่านลาวบาวแวะร้านปลอดภาษีพร้อมรับประทานอาหาร(มื้อที่7) แวะนมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองข้ามแดนที่สะหวันนะเขตจากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร แวะตลาดอินโนจีนซื้อของฝาก
17.00 ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ค่ารถเดินทางไปกลับ โดยรถโค้ชปรับอากาศ กทมมุกดาหาร ด่านตม.ไทยลาว
ที่พัก 2 คืน และอาหาร 7 มื้อ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่าเรือล่องแม่น้ำหอม
ค่าเอกสารผ่านแดน
ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม
Visitors: 1,534