VNN001 เที่ยวเวียดนามเหนือ เจาะลึกฮานอย 2วัน 1คืน 7,500บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันที่หนึ่ง  กทม.– ฮานอย –วัดแห่งวรรณกรรมอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์หรือลุงโฮทะเลสาบคืนดาบสะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก 

วัดหง็อกเซินโชว์หุ่นกระบอกน้ำ


04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ 

ออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 642 

07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

08.45 น. เดินทางถึงสนมบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮอานอย มีความหมายว่า

มืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ

มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านชมวัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรก

และเป็นสถานที่ที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน แและมีศาลเทพเจ้าขงจื้อ

จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์หรือลุงโฮ หมู่บ้าน Kim Lien บ้านเกิดของลุงโฮ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม บริการอาหารกลาางวัน

(มื้อที่ 1) จากนั้นท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮ๋วานเกี๋ยม  (Hoan KiemLake) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองเก่าฮานอย

หลังจากนั้นนำท่าน ชมสะพานแสงอาทิตย์ หรือสะพานเทฮุก (The Huc) เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส บนโคกเล็กปลายมีเสาหินรูปแปรงอยู่ถัดจากขวดหมึก

มีอักษรจีน 3 ตัวจารึกไว้ว่า  ta tien qing แปลว่า “ จารึกบนฟ้าคราม ” ที่ทอดจากฝั่งไปยังวัดหง็อก เซิน และนำท่านชมวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son) 

ซึ่งเป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้า และแต่าสต๊าฟ ขนาดใญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักด์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสบแห่งนี้มาเป้นเวลาช้านาน

นำท่านนั่งรถสามล้อถีบ หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า “ ซิคโคล่ ” (Cyclo) ชมทัศนียภาพของตัวเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 

ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม เรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป้นธรรมชติ และ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา 

การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) และนำท่านเข้าที่พักฮานอย ซิตี้ เที่ยวราตรีเมืองฮานอยเดินถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง  ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบตะวันตกเจดีย์เฉินกว๊อกช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กทม.


07.00 น. บริการอาหารเช้าโรงแรม  (มื้อที่ 3) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินไป ชมสุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ใน

โลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัย

ของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก 

ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ

พร้อมบริการอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4) จากนั้นนำคณะชมทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็น ทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชม เจดีย์เฉินกว๊อก เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุ

ตั้งแต่ ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์ อันยาวนานของเจดีย์ นี้จากรนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ช้อปปิ้งจุใจ และบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5 ) จากนัน้นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ

20.50 น. ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 645

22.40 น. คณะทัวร์เดินทางถึง กทม. ด้วยความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์


ราคาท่านละ 7,500 บาท


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่าที่พัก

ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม

ค่าอาหาร 5 มื้อ

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสารการบินแอร์เอเชีย

ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,533