VNN005 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง 3วัน2คืน 10,500 บาทจาก กทม.เครื่องบิน

วันที่หนึ่ง กทม.-ฮานอย-วัดแห่งวรรณกรรมอนุสาวรีย์ท่านโฮจีมินห์หรือลุงโฮทำเนียบประธานาธิบดีจัตุรัาบาดิ่งห์เมืองซาปา
04.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ ฮานอยโดยสายการบินแอร์เอเชีย
07.00 ออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอยเที่ยวบิน FD 642
08.45 เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอยมีความหมายว่า"เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน"ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยอันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปีนำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวนและมีศาลเทพเจ้าขงจื้อ
จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินหรือลุงโฮ ชมหมู่บ้าน Kim Lien บ้านเกิดของลุงโฮ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่1) จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองนักท่องเที่ยวจากนั้นเที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่งห์จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปาซา จังหวัดลาวไก
สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซินไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคมในปี พ.ศ.2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้นเพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปีปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยใช้เวลาประมาณ 6ช.ม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ และรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2)หลังอาหารให้ท่านอิสระเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา(love market)ชมสินค้าท้องถิ่นชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย(พักซาปา)

วันที่สอง ซาปา-silevver water fall-กระเช้าฟานซีบันไต่หลังตาอินโดนจีน-หมู่บ้านปากมังกรหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตCoc Leu Market-ฮาลอง
07.00 รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่3)จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ silver Water Fall น้ำตกสีน้ำเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปันซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวเขา cat cat village 
หมู่บ้านชาวม้งดำ ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได จากนั้นเดินทางสู่กระเช้าเคเบิลที่ยาวที่สุด พิชิตยอดเขาฟานซีปันไต่หลังคาอินโดจีนชมบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงามเหนือสุดของประเทศเวียดนาม
นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนดอกไม้และสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองพาโนรามาเมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาบริการอาหาร(มื้อที่4) จากนั้นช่วงบ่าย ต่อมาเดินทางกลับสู่ลาวไกเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไกชายแดนเวียดนามจีนและเลือกซื้อสินค้าผลไม้จากเมืองจีน 
ที่ตลาดcoc leu market และบริการอาหารเย็นระหว่างทาง(มื้อที่5) เดินทางกลับสุ่ฮาลอง พักฮาลอง(ถึงประมาณไม่เกิน22.00น.)

วันที่สาม ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย
07.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่6)จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามของ อ่าวฮาลองเบย์หรือฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลองเบย์ ก็แปลได้ว่ามังกรร่อนลงเชิญท่านสัมผัสจากความงดงามพและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง
จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การUNESCOเมื่อปีพ.ศ.2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทีได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะสลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆที่มีรูปร่างแปลกตาลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1000 เกาะและมีเนื้อที่กว่า4000 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจิตนาการ
บริการอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่7)จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
20.50 ออกเดินทางกลับกทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่FD645
22.40 คณะทัวร์เดินทางถึงกทม.ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

ราคาท่านละ 10,500 บาท
แพ็คเก็จนี้รวม
ค่าที่พัก
ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสารการบินแอร์เอเซีย
ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,533