VNT001 เวียดนามใต้ บริษัททัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ 2วัน 1คืน 7500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันแรก สนามบินดอนเมือง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง อุโมงค์กู๋จี ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน 
05.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์
07.35น. เหินฟ้าสู่สนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์เที่ยวบิน DD3210 
09.05น. ถึงสนามบินผ่านพิธีการตรวจสอบคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม โบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุด แห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่วันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ขมไปรษณีย์กลางเที่ยวชมไปรษณีย์กลาง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) หลังจากนั้นนำคณะออกเดินทางไปเที่ยวชมอุโมงค์กู๋จีของชาวเวียดกงในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดิน 9 เมตร พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม เดินทางกลับกรุงไซง่อน
18.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) พร้อมนำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำไซง่อนพร้อมด้วยฟังเพลงพื้นเมืองจากนักร้องชาวเวียดนาม หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง โรงละครโอเปร่า ทำเนียบประธานธิบดี อนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ วัดเทียนห่าว ตลาดเบ๋นถั่น
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) หลังจากนั้นผ่านชมโรงละครโอเปร่า พาคณะชมทำเนียบประธานธิบดีหลังจากที่โดนทำลายด้วยการทิ้งระเบิดในช่วงสงคราม ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น ห้องแต่ละห้องยังมีความชมบูรณ์อยู่มาก หลังจากนั้นชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ก่อสรางด้วยสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส หลังจากนั้นเข้าชมวัดเทียนห่าวเป็นวัดจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พระผู้คุ้มครองชาวเรือ
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านไปช็อปปิ้งต่อที่ตลาดเบ๋นถั่น คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT 
20.45น. ออกเดินทางด้วยสายกรบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD3219
22.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ 7500 บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าโรงแรม 1 คืน 
ค่ารถตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนาม
ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
มัคคุเทศก์เวียดนามพูภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
หน.ทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือเมนู
ค่าทิปไกด์
ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ
Visitors: 1,510