VNT005 ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3วัน2คืน 7,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน


วันแรก กทม.ดาลัด น้ำตกดาตันลา กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ไนท์มาร์เก็ตดาลัด
07.00 น. ทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ คณะทัวร์พร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR
10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เวียดนามใต้ โดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VZ940
12.05 น. ถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG ดาลัดประเทศเวียดนามตอนใต้ จากนั้นผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง ดาลัดเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขา บรรยากาศสุดโรแมนติก
สัมผัสอากาศเย็นตลอดปี พร้อมบริการอาหารกลางวัน มื้อกลางวัน (มื้อที่1) เดินทางสู่ น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ชมวิวเมืองดาลัด จากที่สูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ปประดับนานาพันธ์
บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชม ไนท์มาร์เก็ตดาลัด ที่นี่มีทั้งร้านขายอาหารริมถนน จักรยานให้เช่า ศิลปินวาดรูป ร้านขายเสื้อผ้า หลากหลายเป็นเมืองเล็กๆ
ที่หากใครได้มาจะหลงไหลกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักดาลัด)
วันที่สอง ดาลัด CRAZY HOUSE พระราชวังบ๋าวได๋ หุบเขาแห่งความรัก ชมสถานีรถไฟเก่า ชมโบสถ์รูปไก่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3) นำท่านชม CRAZY HOUSE โดยศิลปินชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชม
พระราชวังบ๋าวได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์เวียดนาม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังอาหารเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขา
ซึ่งมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมด้วยไม้สนด้านบนเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย จากนั้น นำท่านชม สถานีรถไฟเก่า สถานีนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว
แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม วัดหลิงเฝือก หรือเจดีย์ LONG PHOC LAT และนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะคล้ายรูปไก่
ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีอยู่ บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่6) นำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักดาลัด)
วันที่สาม ดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว กทม.
บริการอาหารมื้อเช้า (มื้อที่7) นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
12.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสายการบินเวียดเจ็ท แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. ถึง กทม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์
 
อัตราท่านละ 7,500 บาท / ท่าน
 
อัตรานี้รวม 
-ค่าตั๋วเครื่องบิน เวียดเจ็ทแอร์
-ค่าโรงแรม 2 คืน
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
-มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
Visitors: 1,500