LB111A เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน 5500 บาท จากหนองคาย/อุดรธานี รถบัส

วันแรก หนองคาย วังเวียง ภูเพียงฟ้า หลวงพระบาง
06.00 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับรอรับคณะที่สนามบิน,สถานีขนส่ง,สถานีรถไฟ
07.30 เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภพไทย ลาว เพื่อตรวจสอบเอกสารโดยมีทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
08.30 เข้าสู่ประเทศลาวทีมงานทัวร์หลวงพระบางดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชม อนุสาวรัย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมเดินทางไปยังเมืองวังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด
ช่วงบ่าย แวะจุดชมวิวภูเพียงฟ้าถ่ายรูปอัธยาศัย บริการอากหารเที่ยง(มื้อที่1) มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางซึ่งปัจจุบันองค์การUNESCOได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือลาวทิง ลาวที่อยู่บนที่สูงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงามผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบายแวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ฟักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว
19.00 ถึงเมืองหลวงพระบางเช็คอินเข้าที่พัก
19.30 รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่2)รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารมิตไชผล อาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวในหลวงพรบางเอาะหลามอาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบางและอาหารไทยรสเด็ด
20.00 เช็คอินเข้าที่พักหรือเที่ยวชมการเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่เธคเมืองหรือสไตล์วัยรุ่นหลวงพระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิงตามอัธยาศัย

วันที่สองตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าพื้นบ้าน พระราชวัง วัดใหม่สุวรรณภูมาลา วัดเชียทอง วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม ตาดกวางสี วัดพระบาทใต้ หรือ พระธาตุพูสี
05.30 ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทัวร์เมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือ พร้อมรับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยม(3)
08.00 นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม
09.30 นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของลาวด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ฃห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
10.30 เที่ยวชมวัดแสนสุขารามวัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธาจากนั้นนมัสการเดินทางต่อไปยัง
11.00 พระธาตุหมากโมที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)ช่วงบ่ายเดินทาง
13.30 เที่ยวถ้ำติ่งล่างและถ้ำติ่งบนซึ่งใช้เรือในการเดินทางล่องลำน้ำโขงระหว่างเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงที่ผูกพันธ์กับลำน้ำโขงจากนั้นเข้าชมถ้ำที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขงเมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์ชมความงามของถ้ำ 
14.30 ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณและปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดีของหลวงพระบาง 
15.00 ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากการทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี 
17.00 นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นเดินทางขึ้นภูษีซึ่งสามารถชมเมืองหลวงพระบางได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุดนมัสการพระธาตุถ่ายรูปแบบจุใจ
19.00 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านปากห้วยมีชัย อาหารอร่อย (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นถนนคนเดินบนถนนศรีสว่างวงศ์

วันที่สาม บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หยองคาย
06.00 ออกเดินทางจากหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่บ้านกิ่วกะจำพร้อมรับประทานอาหารที่ร้านวรรณระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม(มื้อที่6)
10.00 แวะเมืองภูคูนสูดอาหารยามเช้าชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาว
12.00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านไผ่คำเมืองวังเวียงอาหารที่นี่รสเด็ดจริงๆ(มื้อ7)
16.30 ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทยลาว
18.30 เดินทางกลับฝั่งไทยส่งคณะด้วยความประทับใจ
Visitors: 1,533