LB002A เที่ยวหลวงพระบาง เชียงคาน 3วัน2คืน 5,900 บาท จากด่านท่าลี่ รถบัส

วันแรก ด่านท่าลี่ ไชยบุรี หลวงพระบาง
07.00อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็งในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ข้ามสะพานแม่น้ำเหืองของประเทศลาว ผ่านเมืองแก่นท้าวตามทางถนนลาดยางผ่านเมืองปากลายจนถึงตัวเมืองไชยบุรี
ซึ่งอยู่ห่างจากด่านท่าลี่ จ.เลยระยะทางประมาณ 229 กม.บรรยากาศแขวงไชยบุรีตั้งอยู่บนเทือกเขาและที่ราบสูงที่มีพรมแดนติดกับไทยยาวหลายร้อยกิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่อุดมไปด้วยป่าไม้ แร่ธาตุ และธรรมชาติอันสวยงาม
เดินทางข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่รัฐบาลจีนสร้างให้ลาวซึ่งพึ่งจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาบริการอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่1)หลังจากนั้นเดินทางข้ามเข้าสู่เขตของแขวงหลวงพระบาง
ช่วงเย็น ถึงหลวงพระบาง บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) และเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องเที่ยวที่ถนนคนเดิน

วันที่สสอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พระราชวังหลวงพระบาง ล่องเรือถ้ำติ่ง หมู่บ้านผานม วัดเชียง พระธาตุพูสี
05.30 ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังดังกังวานไปทั่วเมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง
06.45 จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามาก
กับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อชิมกาแฟหรือโอวัลตินจะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย(มื้อที่3)
09.30 นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบางนมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม 
ห้องต่างๆซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
11.00 นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและนมัสการพระประทานเพื่อความเป็นศิริมงคล
12.00 บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4)หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถ้ำติ่งล่างและถ้ำติ่งบน ซึ่งใช้เรือในเดินทางล่องน้ำโขงระหว่างเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงที่ผูกพันธ์กับลำน้ำโขงจากนั้นเข้าชมถ้ำที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขง
เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์ชมความงามของถ้ำ
14.30 ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณและปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดีของหลวงพระบาง
15.00 ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากการทอป้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัยญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
17.00 นำท่านนมัสการพระพุทธพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางที่ตั้งโดเด่นกลางใจเมืองชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
18.00 บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร(มื้อที่5)

วันที่สาม หลวงพระบาง เลย
07.00 ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่6)
08.00 มุ่งหน้าออกเดินทางจากหลวงพระบาง ผ่านเส้นเดิมแขวงไชยบุรีบริการอาหารเที่ยงระหว่างทาง(มื้อที่7)
18.30 เดินทางกลับฝั่งไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เชียงคานและบริการอาหารเย็นตามอัธยาศัย(คณะทัวร์จ่ายเอง)เดินเล่นชมบ้านไม้เก่าริมฝั่งโขงที่ถนนคนเดินเชียงคานชมบรรยากาศเมืองเก่าสุดโรแมนติกหลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเก็จนี้รวม
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (7 มื้อ)
ค่าพาหนะการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์) 
มัคคุเทศก์พื้นที่นำเที่ยว
Visitors: 1,533