LB310 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือใหญ่ห้วยโก๋น 3วัน2คืน 6900 บาทจาก กทม. รถบัส

วันแรก กรุงเทพ น่าน
17.00 นัดพบกันที่ปั๊มปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาลัยหอการค้า
18.00 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน

วันที่สอง น่าน ชายแดนด่านห้วยโก๋น ถ้ำติ่ง ถนนคนเดิน หลวงพระบาง
06.00 ถึงชายแดนด่านห้วยโก๋น มีระยะห่างจากตัวเมือง138กิโลเมตร อำเภอสุดท้ายของชายแดนน่าน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ(มื้อที่1)
08.00 ถึงชายแดนห้วยโก๋น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองผ่านตม.ไทยและลาว เสร็จพิธีการเดินทางต่อเพื่อผ่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรีโดยรถเดินทางไปยังท่าเรือปากห้วยแคนจากนัน้นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องแม่น้ำโขง 
ชมวิวธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ตลอดลำน้ำโขง ถ้ำติ่ง ชมถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์ได้มาจากผู้คนสมัยก่อนนำพระพุทธรูปมาไว้ที่ถ้ำตามความเชื่อ พร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่2)จากนั้นออกเดินทางต่อ ถึงท่าเรือหลวงพระบางรถและไกด์ท้องถิ่นมารอรับพาคณะเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม
18.30 รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่3)อาหารพื้นเมืองของเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ช็อปปิ้งสินค้าต่างๆที่ชาวบ้านนำมาวางขายมากมาย

วันที่สาม พระราชวัง วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุภูสี น้ำตกตาดสี
05.30 ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง พร้อมรับประทานอาหารเช้าอาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยม(มื้อที่4)
08.30 เที่ยวชมพระราชวัง นมัสการหลวงพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทมห้องต่างๆซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม ชมพระธาตุภูสีที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
เที่ยวชมนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลและนมัสกาาร พระธาตุหมากโม ที่วัดวิชุนราชซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่5) 
13.00 เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมน้ำตกตาดกวางสีซึ่งหมายถึงกวางนุ่มน น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง70เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าภาพที่ออกมาสวยงามเห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอีกครั้งเพื่อไปยังหมู่บ้านผานมชมการทอผ้าที่บ้านผานมที่ปัจจุบันหาชมได้ยก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดีและแวะชมตลาดพื้นเมืองตลาด
18.30 เตรียมพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีดังเดิมของชาวบ้านหลังจากนั้นบริการอาหารเย็น(มื้อที่6)ที่ร้านอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ หลวงพระบาง น่าน 
06.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่7) จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับทางเดิมมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากห้วยแคน
12.00 บริการอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่8) ถึงท่าเรือห้วยปากแคน นำคณะขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับจังหวัดน่าน
18.00 ถึงน่านโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเดินทางต่อรถบัสกลับสู่กทม.

วันที่ห้า กทม.
05.00 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถบัส กทม. น่าน 
ค่าเรือไป กลับ น่าน -หลวงพระบาง,ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
ค่าที่พัก 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,533