TCM211A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ดอยปุย 3วัน 2คืน 4,900 บาท รับสนามบิน รถตู้

วันที่หนึ่ง  : สนามบินเชียงใหม่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ ม่อนแจ่ม

07.45 น. : ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นออกเดินทางนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หลังจากนั้นออกเดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และเดินทางต่อไปยังดอยปุย ดอยที่ท้าลมหนาวและปกคุมไปด้วยหมอกที่สวยงาม 

10.00 น. : ออกเดินทางไปยังพระตำหนักภูพิงค์ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์” พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ เดินทางชมฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อที่สวยที่สุดที่อำเภอแม่ริม รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางชมม่อนแจ่ม ยอดดอยที่สวยอีกหนึ่งดอย ถ่ายรูปกันอย่างจุใจและซื้อผักผลไม้เมืองหนาว ออกเดินทางไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(สวนสัตว์กลางคืน) ชมสัตว์ต่าง ๆ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เดินชมถนนคนเดินไนท์บาซ่า และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่เชียงใหม่


วันที่สอง : เชียงใหม่ ดอยอิทนนท์ น้ำตกวชิรธาร-น้ำตกแม่กลาง บ้านถวายตลาดม้ง พระธาตุศรีจอมทอง หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง คุ้มขันโตก

04.00 น. : ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย รับประทานอาหารเช้า (มื้อเช้า 3) และเที่ยวชมบรรยากาศช่วงเช้ากับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย นำคณะทุกท่านออกเดินทางกราบไหว้นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ คำว่า “พระมหาธาตุ นภเมทนีดล” มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ซึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่

12.30 น. : หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังร้านขายของที่ระลึก เช่น ผักผลไม้เมืองหนาวและของฝากที่ทำขึ้นจากไม้ด้วยฝีมือของชาวเขา รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารมื้อกลางวันนำท่านเดินทางต่อน้ำตกวชิรธาร เที่ยวน้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร จากนั้นเดินทางต่อ ไปยังน้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลางเป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดยอินทนนท์ สายน้ำอันเย็นฉ่ำที่ตกผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ น้ำตกตกจากหน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร ไหลพวยพุ่งมาสู่โกรกเขา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อว่า "วังน้อยและวังลวง" และเดินทางต่อนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง 

16.30 น. : นำคณะแวะเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ซื้อของที่ระลึกของฝาก หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่เชียงใหม่คุ้มขันโตก (มื้อที่ 5) และชมการแสดง จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศเย็นสบายภาคเหนือ 


วันที่สาม : เวียงกุมกาม สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) มุ่งหน้าสู่เวียงกุมกาม เมืองตำนานในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีเวียงเชียงใหม่ขึ้นมา เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญที่ขุดค้นพบได้

12.00 น. : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)

13.00 น. : หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมสัตว์ต่าง ๆ และถ่ายรูปอย่างจุใจ จากนั้นเดินทางช๊อปปิ้งที่ตลาดวโรรส ซื้อของฝากกันอย่างจุใจ จากนั้นนำคณะเช็คอินที่สนามบินชียงใหม่ ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์ 


อัตรานี้รวม :

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

ค่าที่พัก 2 คืน ที่เชียงใหม่ 

ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท(ตามกรมธรรม์)

Visitors: 1,533